gmo

Генетски модифицирани организми (ГМО) и генетски модифицирана храна

Генетски модифицираните организми (ГМО) се дефинираат како организми (т.е. растенија, животни или микроорганизми) во кои генетскиот материјал (ДНК) е променет на начин кој не се јавува природно со репродукција и / или природна рекомбинација. Технологијата често се нарекува “модерна биотехнологија” или “технологија на ген”, понекогаш и “рекомбинантна ДНК технологија” или “генетски инженеринг”. Таа овозможува избрани поединечни гени да се пренесат од еден организам во друг, меѓу несовршени видови. Храната произведена од или со користење на ГМО се нарекува генетски модифицирана храна.

Зошто се произведуваа ГМ храна?

Целта на производство на ГМ храна  е да се добие производ со пониска цена, со продолжен рок на употреба или зголемена хранлива вредност. Процесот започнал од производители на ГМ семе со цел  нивното семе да биде поприфатливо од страна на земјоделците и се ориентирале кон иновации кои носат директна корист за земјоделците, во смисла зголемен принос. Една од целите за развој на растенија базирани на ГМ организми е да се подобри заштитата на растенијата од болести, преку воведување на отпорност на растенијата кон болести предизвикани од инсекти, вируси или преку зголемена толеранција кон хербициди.

Отпорноста на растенијата кон инсектите ја постигнале со вградување на ген за производство на токсини од бактеријата Bacillus thuringiensis (Bt). Овој токсин во моментов се користи како конвенционален инсектицид во земјоделството и е безбеден за исхрана на луѓето. За ГМ посевите кои инхерентно го произведуваат овој токсин се покажа дека бараат помали количества инсектициди во специфични ситуации, на пр. каде што притисокот на штетници е висок. Вирусната отпорност се постигнува преку воведување на ген од одредени вируси кои предизвикуваат болест кај растенијата. Отпорноста на вирус ги прави растенијата помалку подложни на болести предизвикани од ваквите вируси, што резултира со повисоки приноси од приносот.

Толеранцијата кон хербициди ја постигнале преку воведување на ген од бактерија која има отпорност кон хербициди. Во ситуации кога притисокот на плевелот е висок, употребата на ваквите култури резултирала со намалување на количината на употребени хербициди.

 

Дали безбедноста на ГМ храна се проценува различно од конвенционалната храна?

Вообичаено, потрошувачите сметаат дека конвенционалнате храна, за која постои евиденција за безбедна потрошувачка во минатото е безбедна. Секогаш кога се развиваат нови видови на растенија за употреба за исхрана, користејќи ги традиционалните методи за вкрстување присутни пред воведувањето на генската технологија, се случувало некои од карактеристиките на растенијата да бидат променети, било на позитивен или негативен начин. Но, тоа не предизвикува загриженост ниту внимание кај националните власти, ниту кај потрошувачите.

Спротивно на тоа, повеќето власти сметаат дека специфични проценки се неопходни за ГМ храна. Специфични системи се воспоставени за ригорозна проценка на ГМ организми и ГМ храна во однос на човековото здравје и животната средина. Слични евалуации генерално не се изведуваат за конвенционална храна. Затоа во моментов постои значајна разлика во процесот на евалуација на овие две групи прехранбени производи.

Како се спроведува проценка на безбедноста на ГМ храна?

Проценката на безбедноста на ГМ храна главно се фокусира на:

а. директни здравствени ефекти (токсичност),

б. потенцијал да предизвика алергиска реакција (алергеност);

в. специфични компоненти за кои се смета дека имаат хранливи или токсични својства;

г. стабилноста на внесениот ген;

д. нутритивни ефекти поврзани со генетска модификација; и

ѓ. какви било несакани ефекти кои би можеле да произлезат од вметнувањето на генот.

 

Кои се главните прашања што се однесуваат на здравјето на луѓето?

Во однос на здравјето на луѓето- консументите, три хипотези  ја потикнуваат научноистражувачата работа: алергиска реакција (алергеност), трансфер на ген и вкрстување.

Алергеност

Од страна на СЗО и ФАО развиени се протоколи или водичи за оценка на алергеноста на новите видови растенија кои содржт ГМО, додека храната развиена со традиционални методи за одгледување генерално не се тестира за алергеност. Евалуацијата на овие испитувања покажала дека досега не се утврдени алергиски ефекти во однос на ГМ храна која моментално е на пазарот.

Пренос на ген

Преносот или трансфер на гените од ГМ храна во клетките на телото или во бактериите во гастроинтестиналниот тракт предизвикува загриженост ако пренесениот генетски материјал негативно влијае врз здравјето на луѓето. Ова е особено важно за гените за отпорност на антибиотици, кои се користат како маркери при создавање на ГМО,  кои може да се пренесат на бактериите или клетките во човековиот организам. Иако веројатноста за трансфер е мала, се поттикнува употреба на технологија за трансфер на ген, која не вклучува гени за отпорност на антибиотици.

Вкрстување-  outcrossing

Миграцијата на гените од ГМ растенијата во конвенционални култури или сродни видови во средината (наречена “вкрстување”), како и мешањето на култури добиени од конвенционалните семиња со ГМ посевите, може да имаат индиректен ефект врз безбедноста и сигурноста на храната. Пријавени се случаи генетски модифицирани посеви, кои се одгледуваат за добиточна храна или индустриска употреба, истите се откриени на ниско ниво присутни  во производите наменети за консумирање од страна на луѓето. Затоа неколку земји имаат усвоено стратегии за намалување на мешањето, вклучувајќи јасна поделба на полињата во кои се одгледуваат ГМ култури и конвенционални култури.

 

Прашања кои се од интерес на животната средина?

Способноста на ГМО да избега и потенцијално да ги воведе ингенираните гени во диви популации; перзистентност  на генот на ГМО после жетвата, изложеност на други живи  организми (на пример, инсекти кои не се штетници) на генскиот производ; стабилноста на генот; намалување на спектарот на други растенија, односно губиток на биолошка разновидност; и зголемена употреба на хемикалии во земјоделството. Влијанието на ГМ посевите врз животната средина зависи во голема мера од локалните услови.

 

Дали ГМ храната е безбедна?

Различни ГМО носат различни гени вметнати на различни начини. Ова значи дека за секоја ГМ растение треба поединечно да се проценува безбедноста и дека не е можно да се даде општи изјави за безбедноста на сите ГМ растенија.

ГМ храна која моментално е достапна на меѓународниот пазар ги има поминато проценките за безбедност и не е би требало да претставува ризик за здравјето на луѓето. Покрај тоа, потрошувачката на ГМ храна од страна на општата популација во земјите каде што е одобрена  покажала дека нема ефекти врз здравјето на луѓето. Континуираната примена на проценки за безбедност врз основа на принципите на Codex Alimentarius и мониторингот откако ќе се пласира во промет, треба да ја формираат базата на докази за безбедна употреба на ГМ храна.

 

Како ГМ храната е регулирана на национално ниво?

Начинот на кој владите ги регулираат ГМ храната варира. Во некои земји ГМ храна сè уште не е регулирана. Земјите кои имаат законодавство се фокусираат првенствено на проценка на ризиците за здравјето на потрошувачите. Земјите кои имаат регулаторни одредби за ГМ храна обично исто така ги регулираат ГМО воопшто, земајќи ги во предвид ризиците по здравјето и животната средина, како и прашањата поврзани со контролата и трговијата, како што се лабораториско тестирање и означување.

Во земјите на Европска Унија дозволено е да се пушта во промет генетски модифицирана храна, но ако е присуството 1% или повеке, тогаш треба да биде означено во декларацијата на храната дека содрши ГМО. Со оглед на динамиката на дебатата за ГМ храна, законодавството најверојатно ќе продолжи да се развива.

 

Каков вид на ГМ храна е на пазарот на меѓународно ниво?

ГМ растенија, кои се достапни на меѓународниот пазар, дизајнирани се со цел за зголемување на отпорноста кон инсекти,  вирусни инфекции и толеранција кон одредени хербициди. ГМ култури со повисока содржина на хранливи материи (на пример, соја со зголемена содржина на олеинска киселина), исто така, биле проучувани неодамна.

 

Што се случува кога со ГМ храна се тргува на меѓународно ниво?

Кодекс  алиментариус (The Codex Alimentarius Commission ) е заедничко меѓувладино тело на ФАО / СЗО одговорно за развивање на стандардите, кодексите на пракса, насоките и препораките кои го сочинуваат Codex Alimentarius, што значи меѓународниот код за храна. Codex Alimentarius објави принципи за анализа на ризик за здравјето на луѓето на ГМ храна во 2003 година (Принципи за анализа на ризик од храна добиени од модерната биотехнологија http://www.who.int/  )

Според овој водич потребно е прво да се направи проценка пред да се пласира на пазарот, врз база на caseby- case која вклучува евалуација на двата директни ефекти (од внесениот ген) и ненамерни ефекти (кои можат да произлезат како последица на вметнување на новиот ген). Codex исто така објави три упатства:

-Упатство за спроведување на проценка на безбедноста на храната на храна добиени од рекомбинантни ДНК растенија

-Упатство за спроведување на проценка на безбедноста на храната на храна произведена со користење на рекомбинантни ДНК микроорганизми

-Упатство за спроведување на проценка на безбедноста на храната на храна добиени од рекомбинантни ДНК животни

 

Кодекс принципите немаат обврзувачки ефект врз националното законодавство, но се конкретно наведени во Договорот за примена на санитарни и фитосанитарни мерки на Светската трговска организација, а членовите на СТО се охрабруваат да ги усогласат националните стандарди со Кодекс стандарди. Ако трговските партнери имаат исти или слични механизми за проценка на безбедноста на ГМ храна, можноста дека еден производ е одобрен во една земја, но отфрлен во друга, станува помал.

Зошто постои загриженост за ГМ храна меѓу некои политичари, групи од јавен интерес и потрошувачи?

Според СЗО, ГМ производите кои се во моментов на меѓународниот пазар ги имаат поминато проценките за безбедност спроведени од страна на националните власти. Овие различни проценки генерално ги следат истите основни принципи, вклучувајќи и проценка на ризикот за животната средина и здравјето на луѓето.

Од првото воведување на пазарот во средината на деведесеттите години на ГМ храна, а тоа е соја отпорна на хербициди, постои загриженост за овој вид храна меѓу политичарите, активистите и потрошувачите, особено во Европа. Неколку фактори се вклучени. Во доцните 1980-ти – раните 1990-ти, резултатите од децениските молекуларни истражувања достигнаа јавен интерес. Дотогаш потрошувачите генерално не беа многу свесни за потенцијалот на овие достигнувања. Во случајот со ГМ храна, потрошувачите почнаа да се прашуваат за безбедноста, бидејќи сметаат дека современата биотехнологија води кон создавање на нови видови.

Потрошувачите честопати се прашуваат: “Што е тоа за мене?”. Кај лековите, многу потрошувачи полесно ја прифаќаат биотехнологијата како корисна за нивното здравје (на пример, вакцини, лекови со подобрен третман или зголемена безбедност). Во случај на прва ГМ храна која беше воведена на европскиот пазар, производите немаа очигледна директна корист за потрошувачите (не е значително поев

тино, без зголемен рок на употреба, без подобар вкус). Потенцијалот на ГМ семе да резултира со поголеми приноси по култивирана област треба да доведе до пониски цени. Сепак, вниманието на јавноста се фокусираше на ризичната страна на равенката за ризик-корист, често без да се прави разлика помеѓу потенцијалните влијанија врз животната средина и ефектите од ГМО врз здравјето.

Довербата на потрошувачите во безбедноста на снабдувањето со храна во Европа значително се намали како резултат на голем број случаи со небезбедна храна што се случија во втората половина на 1990-тите, а кои не беа поврзани со ГМ храна. Ова, исто така, имаше влијание врз дискусиите за прифатливоста на ГМ храна. Потрошувачите ја доведуваат во прашање валидноста на проценките на ризикот, и во поглед на здравјето на потрошувачите и еколошките ризици, фокусирајќи се особено на долгорочните ефекти. Другите теми за кои дискутираат организациите на потрошувачи вклучуваат алергеност и антимикробна резистенција. Загриженоста на потрошувачите предизвика дискусија за ознаќување на ГМ храна, со тоа има дава можност на потрошувачите дали да консумираат ГМ храна или не.

Што направи СЗО за да се подобри евалуацијата на ГМ храна?

СЗО презема активна улога во однос на ГМ храна, пред се поради две причини:

  • врз основа на тоа што јавното здравје би можело да има корист од потенцијалот на биотехнологијата, на пример, од зголемување на содржината на хранливи материи во храната, намалената алергеност и поефикасното и / или одржливото производство на храна; и
  • врз основа на потребата да се испитаат потенцијалните негативни ефекти врз здравјето на луѓето од потрошувачката на храна произведена со генетска модификација со цел да се заштити јавното здравје. Модерните технологии треба темелно да се проценат дали тие треба да претставуваат вистинско подобрување во начинот на производство на храната.

СЗО, заедно со ФАО, свика неколку стручни консултации за евалуација на ГМ храната и обезбеди технички совети за Комисијата на Кодексот Алиментариус, која беше внесена во Кодексот за упатства за проценка на безбедноста на ГМ храна. СЗО ќе продолжи да посветува должно внимание на безбедноста на ГМ храна од гледна точка на заштита на јавното здравје, во тесна соработка со ФАО и други меѓународни тела.

 

Кои понатамошни настани може да се очекуваат во областа на ГМО?

Идните ГМ организми најверојатно ќе вклучуваат растенија со подобрена отпорност против болестите на растенијата или суша, култури со зголемени нивоа на хранливи материи, видови риби со подобрени карактеристики на растот.