Центар за референтни лаборатории

Центарот на референтни лаборатории претставува оранизационо-техничка единица која ги обединува сите лаборатории во ЈЗУ ИЈЗ на РМ. Лабораторискиот сегмент на активностите и задачите на ИЈЗ пропишани со Законот за јавно здравје на РМ во целост се реализира во Центарот на…

Прочитај Повеќе