Оперативен план за спроведување на активности за родова еднаквост од Институтот за јавно здравје во 2018 година

И З В Е Ш Т А Ј
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНA

 

 

 И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА

Финансиски извештај за годишна сметка 2017

Годишен извештај на органите на државната управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

Финансиски извештај за годишна сметка 2016

ИЗВЕШТАЈ за реализација на програмските задачи согласно националната годишна програма за јавно здравје на Република Македонија за 2016 година: 1 дел, 2 дел, 3 дел

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА

Годишен извештај за реализација на програмските задачи согласно Националната годишна програма за јавно здравје на РМ 2015 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

Извештај за реализација на програмата за превентивна здравствена заштита на РМ во 2009 година