Сектор за контрола и следење на заразни болести

Сектор за контрола и следење на заразни болести, Одделение за СИДА и сексуално преносливи инфекции, тропски и карантински болести, 2013

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА

 И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНA

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА

ДВИЖЕЊЕ НА АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ОД БИОБИХЕВИОРАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРОЦЕНКА НА БРОЈНОСТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЕКСУАЛНИТЕ РАБОТНИЧКИ ВО МАКЕДОНИЈА, 2018 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ОД БИОБИХЕВИОРАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА БРОЈНОСТА НА ПОПУЛАЦИЈАТА НА МАЖИ КОИ ИМААТ СЕКС СО МАЖИ ВО СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, 2017-2018

ИЗВЕШТАЈ ОД БИОБИХЕВИОРАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРОЦЕНА НА БРОЈНОСТА НА  ЛИЦА КОИ ИНЈЕКТИРААТ ДРОГИ ВО СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2017

ИЗВЕШТАЈ ОД БИОБИХЕВИОРАЛНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ КАЈ ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО МАКЕДОНИЈА, 2017-2018 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ОД БИХЕВИОРАЛНА СТУДИЈА ЗА  ХИВ/СИДА/СПИ  И СРЗ КАЈ МЛАДИ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  ВО 2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИЈАВЕНИ ПОСТВАКЦИНАЛНИ КОМПЛИКАЦИИ ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА во 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА

Извештај програма за заштита на населението од ХИВ за 2018

REPORT ON IMPLEMENTED ACTIVITIES AND ACHIEVED RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE PROGRAM FOR HIV PROTECTION IN 2018

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразни болести

Програмски задачи:

АНАЛИЗА НА БОЛНИЧКИОТ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА ВО 2018 и 2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДАР ВО СТОМАТОЛОШКАТА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

АНАЛИЗА НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА БОЛНИЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2019 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБАТА СО БОЛЕСТИТЕ НА ЗАВИСНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2017-2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА

ИЗВЕШТАJ ЗА ЗДРАВJЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИJА ВО 2019 ГОДИНА

ИЗВЕШТАJ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019/2020 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаи за здравје:

 

Упатства, брошури и флаери

 

Меѓународни студии:

Сектор за логистика и општо правни работи

 

Сектор за логистика и општо правни работи, Oдделение за финансиско-сметководствени работи

Финансиски извештај за годишна сметка 2016

Финансиски извештај за годишна сметка 2017

 

Финансиски извештај за годишна сметка 2018

 

Финансиски извештај за годишна сметка 2019

 

Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА МЕНТАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 2020 ГОД.

ИЗВЕШТАЈ ЗА МОРТАЛИТЕТ ВО РС.МАКЕДОНИЈА, 2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА КАДАР. 2020 ГОД.

 

 

 2019 година

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019,

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 2

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 3

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 4

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 5

Извештај за ментални растројства во Република Северна Македонија, 2019

Морталитет во Република Северна Македонија,2019

КАДАР ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО Р.С.МАКЕДОНИJА, 2019

БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ 2019 ГОД.

Малигни-заболувања-2010-2019

mreza 2019

SPECIJALISTI SLUZBI 2019

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА (МКД) 1 ДЕЛ – 2019

ЗДРАСВТВЕНА КАРТА (МКД), ДЕЛ 2, 2019

ЗДРАСВТВЕНА КАРТА (МКД), ДЕЛ 3, 2019

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА (SQ) PJESA 1, 2019

ЗДРАСВТВЕНА КАРТА (SQ) PJESA 2, 2019

ЗДРАСВТВЕНА КАРТА (SQ) PJESA 3, 2019

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА (EN) PART 1, 2019

 

 

Извештај за состојбата со малигни неоплазми во Република Северна Македонија, период од 2008-2018 година  (mk/eng)

 

МРЕЖА НА БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2018 ГОДИНА

Болнички морбидитет во Република С.Македонија 2018

Болнички морбидитет во Република С.Македонија 2018 (MORBIDITETI SPITALOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 2018)

КАДАР ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО Р.С.МАКЕДОНИJА 2018

Морталитет во Република С. Македонија за 2018 година

РЕГИСТАР ЗА ШЕЌЕРНА БОЛЕСT 2018 

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА 2018

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 1 – Здравствена заштита на деца

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 2 – Здравствена заштита на училишни деца и младина

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 3 – Општа медицина

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 4 – Здравствена заштита на жени

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 5 – Здравствена заштита на уста и заби

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 – том 6 – Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и медицина на труд

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 – том 1 – Здравствена заштита на деца

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 – том 2 – Здравствена заштита на училишни деца и младина

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 – том 3 – Општа медицина

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 – том 4 – Здравствена заштита на жени

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 – том 5 -Здравствена заштита на уста и заби

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 – том 6 – Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и медицина на труд

РЕГИСТАР ЗА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА ЗА 2018

 

 

Морталитет во Република Македонија, 2017 година

МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2015-2017

СОСТОЈБА СО ЦИРКУЛАТОРНИ БОЛЕСТИ вО РЕПУБЛИКА МАКЕДOНИЈА 2015-2017

Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Северна Македонија, 2018

МРЕЖА НА БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2018

СОСТОЈБА СО ЦИРКУЛАТОРНИ БОЛЕСТИ 2016-2018

СОСТОЈБА СО ЦИРКУЛАТОРНИ БОЛЕСТИ 2016-2018 (АЛБ)

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 2

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 3

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 4

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 5

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2017 6

 АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 2

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 3

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 4

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 5

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА, 2018 6

 

 КАДАР 2018

МОРТАЛИТЕТ 2018

МРЕЖА 2018

РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТ

АПМБ 2018

БМ 2018

БМ 1 2018

БМ АЛБ. 2018

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА РАК

2018 година

—————–

·          Регистар за шеќерна болест, 2015

·         Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2016

·         БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2016

·         Морталитет во Република Македонија, 2016 година

 

·         Здравствен карта на Република Македонија за 2016 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (анг.)

 

КАДАР во здравствени установи во Република Македонија во 2016

 

Сектор за здравствена екологија

2017 година

2018 година

2019

 

Сектор за здравствена екологија, Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици