2018

 Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација, 2018

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразните болести,  2018 годинa

 

Сектор за здравствена екологија, 2018 година

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразните болести,  2017 годинa

 

Сектор за логистика и општо правни работи, Oдделение за финансиско-сметководствени работи, 2017

 

Сектор за здравствена екологија, 2017 година

 Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација, 2017

 

Сектор за здравствена екологија, Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици

 

Сектор за контрола и следење на заразни болести,  Одделение за СИДА и сексуално преносливи инфекции, тропски и карантински болести, 2013

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразните болести,  

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразните болести,  2015 годинa

 Сектор за здравствена екологија, 2014 година

Програмски задачи изготвени од Секторот за промоција, анализа и следење на незаразните болести во 2010 година

Публикации од Секторот за здравствена екологија