Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

Здравствена карта на Република Македонија за 2018 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА I ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА I ДЕЛ (анг.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2018 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

Здравствена карта на Република Македонија за 2017 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА I ДЕЛ  (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА I ДЕЛ  (анг.)

Здравствена карта на Република Македонија за 2016 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

 

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (анг.)