• Zbaton veprimtari edukativo-shëndetësore përse përgatitjes së programeve republikane specifike dhe globale për edukim shëndetësor;
  • Organizon dhe zbaton fushata për promovimin e shëndetit, punëtori edukative, tribuna dhe manifestime të tjera;
  • Planifikon dhe koordinon aksione për promovimin e shëndetit;
  • Bashkëpunon me OBSH për realizimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me promovimin e shëndetit;
  • Ofron ndihmë profesionalo-metodologjike në rastet ku ka nevojë;
  • Merr pjesë në veprimtarinë arsimore dhe edukative të kuadrove shëndetësor të të gjitha profileve nga fusha e edukimit shëndetësor;
  • Bashkëpunon me mjetet për informim të gjerë, organizatat humanitare, shoqatat dhe asociacionet nga vendi dhe bota;
  • Zbaton veprimtarinë publicistike përmes përgatitjes së botimeve të ndryshme nga fusha e shëndetësisë (broshura, pllakate, fletushka, etj);
  • Realizon projekte shkencoro-hulumtuese nga fusha e shëndetësisë.

 

Udhëheqës departamenti: Prof. Dr. Elena Qosevska – specialist i mjekësisë sociale

Tel.02/3125-044 lok. 230

e-mail: kosevska@yahoo.com