TË DHËNA JAVORE

Gjatë javës së njëmbëdhjetë të vitit 2020 në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 1.792 (I=86,6/100.000) raste të gripit,  ndërsa krahasuar me javën e kaluar vihet re një rënie e numrit për 45%.

Krahasuar me sezonin  e kaluar (n=1.573) dhe lakoren tipike sezonale ka një rritje për 13,9%, për 9 sezonet e fundit (n=1.024) vihet re një rritje e numrit për 75,1% . (Grafiku 1)

Incidenca e raportuar I=36,4-161,2/100.000 reflekton  aktivitet sezonal të ulët të virusit të gripit. (Grafiku 1)

Gjatë javës së parë pranë laboratorit virusologjik në ISHPRMV  kanë arritur 38 materiale për analiza laboratorike, nga të cilat 15 (39,5%) kanë rezultuar pozitive për prani të virusit të influencës –  5 (33,3%) Influenza A (2 A/H3, 2 A/H1pdm dhe një i pasubtipizuar), ndërsa 10 (66,7%) janë influenza B (6 Victoria dhe 4 të pasubtipizuar).

Grafiku1. Niveli i intensitetit dhe shpërndarja javore e të sëmurëve nga gripi/sëmundjeve të ngjashme me gripin sipas lakores epidemike 2010-2019, sezoni 2018/2019 dhe sezoni 2019/2020

11.1

 

Sa i përket shpërndarjes sipas moshës, numri më i madh i të sëmurëve (n=1.085; 60,5%) bëjnë pjesë në grupmoshën që përfshin pjesën më të madhe të popullatës, atë nga 15-64 vjet, ndërsa incidencë më e lartë 188,4/100.000, është regjistruar tek fëmijët nga 5-14 vjet. (Grafiku 2)

Grafiku 2. Shpërndarja javore e rasteve të gripit sipas grupmoshave– incidenca në 100.000 banorë, sezoni 2019/2020

11.2

Gjatë kësaj jave janë raportuar të sëmurë nga 27 njësi raportimi, ndërsa në 7 njësi numri i raportuar i të sëmurëve është mbi kufirin javor të aktivitetit sezonal mesatar. Numër më i madh i të sëmurëve (n=282) është regjistruar në QSHP Shkup, ndërsa incidencë më e lartë kumulative (I=348,6/100.000) në rajonin e NJR Prespë me 57 raste të regjistruara.

Në 7 njësi të raportimit të cilat kanë raportuar për raste gjatë kësaj jave është regjistruar aktivitet shumë i ulët i gripit, në 13 aktivitet sezonal, në 6 mesatar, në 1 i lartë dhe në 1 aktivitet shumë i lartë i gripit. (Kartogrami 1)

 

Kartogrami 1. Niveli i aktivitetit të gripit sipas incidencës në 100 000 banorë, java e njëmbëdhjetë, 2020

11 nedela

Të dhëna kumulative

Gjatë sezonit 2019/2020 numri i përgjithshëm i të sëmurëve është 32.065 (I=1.549,7/100.000).

Krahasuar me periudhën e njëjtë vitin e kaluar (n=19.301),ka një rritje të numrit të përgjithshëm të të sëmurëve për 66,1%, ndërsa sa i përket lakores tipike sezonale për 9 sezonet e fundit (n=24.027) është regjistruar një rritje prej 33,5%.

Gjatë këtij sezoni janë raportuar të sëmurë nga të gjitha njësitë e raportimit.

Numër më i madh i të sëmurëve (n=5.939) është regjistruar në QSHP Shkup, QSHP Strumicë (n=3.160), QSHP Veles (n=2.746), NJR Kavadar (n=2.615) (Grafiku 3).

Incidencë më e lartë kumulative (6.076,6/100.000) është regjistruar në Kavadar. Incidencë më e lartë se 3.000,0/100.000 banorë është regjistruar në NJR Kratovë,  QSHP Veles, QSHP Strumicë, NJR Dibër, NJR Sveti Nikole(Grafiku 3).

Gjatë këtij sezoni janë regjistruar edhe 3 raste të vdekjes.

Grafiku 3. Shpërndarja e rasteve të gripit sipas QSHP/NJR dhe incidenca në 100 000 banorë, sezoni 2019/2020

 11.4

 

Sa i përket shpërndarjes sipas moshës, numri më i madh i të sëmurëve 16.373 (51,0%), bëjnë pjesë në grupmoshën 15-64 vjet, ndërsa incidencë më e lartë kumulative (4.263,5/100.000) është regjistruar tek fëmijët nga 5-14 vjet. (Grafiku 4)

Grafiku 4. Shpërndarja e rasteve me grip sipas grupmoshave, sezoni 2019/2020

11.5

Shpërndarja e rasteve të gripit sipas muajve është paraqitur në Grafikun 5.

Numri më i madh (19.874) dhe përqindja m e madhe (62,0%)  janë regjistruar në muajin shkurt.

Grafiku 5. Shpërndarja e rasteve të gripit sezonal sipas muajit të raportimit, sezoni 2019/2020

11.6

MBIKËQYRJA VIRUSOLOGJIKE

Që nga fillimi i sezonit 2019/2020, deri në javën e parë pranë laboratorit virusologjik në ISHPRMV kanë arritur 745 materiale për analizë për vërtetimin e pranisë së virusit të gripit, nga të cilat 372 (49,9%) kanë rezultuar pozitive për prani të virusit të influencës. (Grafiku 6)

Nga rastet pozitive 195 (52,4%) janë Influenza A, ndërsa 177 (47,6%) janë Influenza В.

Sipas subtipit të influencës A, 89 (45,6%) janë A/H1pdm, 92 (47,2%) A/H3, ndërsa 14  të pasubtipizuara.

Sa i përket Influencës B, 135 (76,3%)  janë B/Victoria, ndërsa 42 të pasubtipizuar.

Grafiku  6.  Shpërndarja javore dhe cumulative e numrit dhe përqindjes të mostrave pozitive të gripit, 2019/2020

11.7

11.8

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENT EPIDEMIOLOGJIK

Incidenca e regjistruar nga gripi po vazhdon të bjerë, dhe tani ka arritur aktivitet të ulët. Përqindja e lartë e rezultateve pozitive  39,5%. flet për një rënie të aktivitetit të virusit të gripit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në mostrat pozitive janë detektuar viruse të tipit të Influenza A dhe Influenza В. Gjatë javëve në vazhdim pritet një rënie e aktivitetit të virusit të gripit.

 

VAKSINIMI KUNDËR GRIPIT SEZONAL

Vaksinimi kundër gripit sezonal është mbrojtja më e mirë, prandaj ISHP rekomandon vaksinim të të gjithë popullatës, sidomos të personave të cilët i përkasin grupeve vulnerable (sipas rekomandimeve të OBSH-së: gratë shtatzëna, fëmijët në moshë nga 6 muaj deri në 5 vjet, personat e moshuar mbi 65 vjet, personat me sëmundje kronike dhe ato me imunitet të dobët, punonjësit shëndetësor.

Sipas të dhënave nga Drejtoria për shëndetësi elektronike, që nga fillimi i vaksinimit më datë 15.11.2018, e deri më mbylljen e këtij raporti, janë vaksinuar gjithsej 28.664 persona nga grupet vulnerable të popullatës me vaksina falas.

Sa i përket vaksinave komerciale deri më 01.03.2020, janë vaksinuar 14.973 persona. Numri më i madh i të vaksinuarve bëjnë pjesë në grupmoshën mbi 65 vjet (7.888, 52,7%), nga 30-64 vjet  6.706 persona ose 44,8%, ndërsa tek grupmosha 5-29 janë vaksinuar 276 (1,8%) persona.  Janë vaksinuar edhe 7 fëmijë nën 5 vjet, 94 (0,6%) punonjës shëndetësor. Ka 2 gra shtatzëna të vaksinuara. Nga numri i përgjithshëm i të vaksinuarve 9.011  (60,2%) persona janë me sëmundje kronike.

Janë vaksinuar edhe 1.252 punonjës shëndetësor me vaksina komerciale.

 

 

RAJONI EVROPIAN

Sipas raportit të  Flu News Europe për javën e dhjetë të vitit 2020, kulminimi i aktiviteti i virusit të gripit është arritur në javën e pestë. Në vendet të cilat kanë dërguar raporte, 2 kanë raportuar për një përhapje të gjerë të aktivitetit të virusit të gripit.

Gjatë mbikëqyrjes sentinel që nga java e 47 e në vazhdim, mbi 10% e mostrave të analizuara janë pozitive për prani të virusit të gripit. Në pjesën më të madhe të rajonit dominon Influenza A, në disa dominon Influenza B, por ka edhe bashkëqarkullim të të dy viruseve.

Gjatë javës së dhjetë të vitit 2020, përqindja e mostrave pozitive nga mbikëqyrja sentinel është 38%.

Që nga fillimi i sezonit, 37,1% e mostrave të analizuara kanë rezultuar pozitive për prani të virusit të influencës. Nga ato Influenza A janë 65%, ndërsa Inluenza B – 35%. Në mesin e viruseve të Influenza A qarkullojnë A(H1N1)pdm09 dhe A(H3N2), ndërsa tek Influenza B dominon linja Victoria.

Parashikimet e deklaruara për rastet e vdekjes nga të gjitha shkaqet nga 21 vende të cilat raportojnë për projektin EuroMOMO tregojnë për një tendencë të rritjes të vdekshmërisë në javët e fundit.

 

Sektori për kontroll dhe parandalim të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik