• shqyrton praninë / mungesën e endotoksine bakteriale në përgatitjet parenterale imunoserumi për përdorim njerëzor, produktet e ujitjes, vaksinat për përdorim njerëzor dhe kontenierë për përdorim farmaceutik për shkak të prishjes së Gram ndoshta pranishëm (-) bakteret negative duke Lal cilësore apo sasiore testi (metoda Gel-leckë dhe metoda Chromogen-kinetike);
  • shqyrton praninë / mungesën e shënuesve virale si HBsAg, HIV dhe HCV në produktet e gjakut dhe derivateve të origjinës së gjakut (teknikë ELISA);

Përveç kësaj këto aktivitete janë kryer nga një vlerësim profesional dorëzuar farmaceutike-kimike dhe biologjik në mënyrë që të marrin autorizim marketingut për produktin medicinal, rinovimin e nje regjistrimi për të produktit medicinal, aplikimin variacioni, etj ..