Veprimtaria socialo-mjekësore

 • Përcjell gjendjen shëndetësore të popullatës, sistemin dhe organizimin e mbrojtjes shëndetësore
 • Planifikon, programon, mbledh, përpunon, analizon dhe vlerëson të dhënat e statistikës shëndetësore
 • Merr pjesë në përgatitjen dhe zbatimin e programeve të veçanta nga veprimtaria shëndetësore
 • Propozon masa për zgjidhjen e nevojave shëndetësore të popullatës
 • Përcakton prioritetet për plotësimin e nevojave dhe përmirësimin e gjendjes shëndetësore të popullatës
 • Siguron të dhëna cilësore, të vlefshme dhe të përditësuara për gjendjen shëndetësore dhe sistemin shëndetësor
 • Kryen ekspertizë profesionale për krijimin e politikave të bazuara në të dhëna – evidentim dhe përgatitje të strategjive

Në këtë sektor bëjnë pjesë këto Departamente:

 • Departamenti për promovimin e shëndetit dhe edukim shëndetësor
 • Departamenti për sistemet shëndetësore; standardet mjekësoro-shëndetësore dhe akreditim
 • Departamenti për mbikëqyrjen e sëmundjeve joinfektive
 • Departamenti i ekonomikës, planifikimit dhe zhvillimit në shëndetësi
 • Departamenti për shëndetin reproduktiv, shëndetin adoleshentëve dhe të grupeve vulnerable
 • Departamenti për kontroll dhe parandalim të lëndimeve dhe dhunës
 • Departamenti për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve me deontologji mjekësore