Monitorimi Dozimetrik Personal (MDP)

Kërkesë për regjistrimin e institucioneve për MDP – Formulari 01

Kërkesë për regjistrimin e personave të ekspozuar ndaj rrezatimit në vendin e punës– Formulari 02

KËRKESË për ndryshime të punonjësve (punonjës të rinj, ndryshime të vendeve të punës, pensionim, pushim mjekësor afatgjatë, etj.) – Formulari 03

KËRKESË për dërgesë të jashtëzakonshme të dozimetrave (për persona të angazhuar për afat të shkurtër kohor, për mbikëqyrës, etj.)- Formulari 04

KËRKESË për ngjarje të paplanifikuara (rrezatim i paqëllimshëm i dozimetrit personal, lagie e paqëllimshme e tij me kemikalie, etj.) – Formulari
05


Kontroll i cilësisë së aparateve të Rentgenit

Matje dhe vlerësim i rrezikut të ekspozimit ndaj rrezeve të punonjësve dhe mjedisit

Kalibrim i instrumenteve për zbulim dhe dozimetri të rrezatimit jonizues

KËRKESË për kalibrimin e instrumenteve për zbulim dhe dozimetri të rrezatimit jonizues

KËRKESË për rrezatimin e dozimetrave TL

KËRKESË për aftësi kalibruese të laboratorit

Kontroll dozimetrik i mallrave të ngarkuara në kamionë, vagonë, kontejnerë, etj. të dedikuara për import, eksport, transit, re-eksport

 

Analizë e përmbajtjeve radioaktive në ushqim, ujë, materiale ndërtimore dhe prodhime/mostra të tjera