Kontrolle sanitare

Kontrollet shëndetësoro-higjienike për të parandaluar sëmundjet infektive individëve u bëhen  nën kushte, afate dhe mënyrë të përcaktuar me Ligjin për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet infektive – Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr.66/2004.

Për cilët individë këto kontrolle janë të detyrueshme?

Kontrollet e parapara me këtë ligj janë të detyrueshme për:

  • Personat që kryejnë veprimtari edukativo – arsimore dhe veprimtari shëndetësore;
  • Personat të cilët marrin pjesë në procesin e prodhimit dhe tregtimit të ushqimit, dhe në procesin e furnizimit të popullatës me ujë të pijshëm;
  • Punonjësit që marrin pjesë në procesin e prodhimit, përgatitjes dhe shitjes së barnave, si dhe personat të cilët në çfarëdo mënyre vijnë në kontakt të drejtpërdrejtë me barnat;
  • Personat të cilët kryejnë trajtime higjienike, personat që punojnë në procesin e prodhimit të produkteve kozmetike ose bëjnë rekreimin e popullatës.

Çfarë përfshin kontrolli sanitar?

  • Kontroll mjekësor;
  • Marrjen e materialeve për analiza bakteriologjike dhe parazitologjike;
  • Dhënien e librezave sanitare.

Ku bëhen këto kontrolle?

  • Në departamentin për kontrolle sanitare
  • Në mjediset e punës të klientit (në terren )