Në prag të Ditës Botërore të luftës kundër mbipeshës, dëgjoni këshillat nga eksperti ynë, d-r. Igor Spiroski.

Burimi: Telma TV, 29.09.2017, Emisioni për shëndetin

Tema: Mbipesha si faktor rreziku

Bashkëpunëtor shkencor d-r. sci Igor Spiroski – specialist i higjienës dhe ekologjisë shëndetësore, Instituti i shëndetit publik