ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ВОДА

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ХРАНА

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

ПРЕВЗЕМИ РАБОТНО УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ВОДА

ПРЕВЗЕМИ РАБОТНО УПАТСТВО  ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ЗА ПАРАЗИТОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

*** Дополнителни информации за тестирање примерок на вода***

Што е потребно?

  • Да се пополни формуларот (може да го пратите на e-mail адресата на iph.mk
  • Да се земе стерилизирано шише
  • Да се донесе примерок од водата

Каде?

  • Приемно одделение на ИЈЗРМ – приземје (лево), просторија А10

Колку чини?

  • Цената зависи од видот и бројот на анализата

 I. ОСНОВНА АНАЛИЗА НА ВОДА:

ШИФРА:                       ВИД НА АНАЛИЗАТА:                          ЦЕНА:

41              МИКРОБИОЛОШКА                                                         1.050,00 ден

42              ОСНОВНА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА                               2.000,00 ден

ВКУПНО:                                                                                                 3.050,00 ден

 

 II. ПЕРИОДИЧНА АНАЛИЗА НА ВОДА

2.1. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИМЕРОК  ВОДА БЕЗ КОНТАМИНЕНТИ

ШИФРА:                       ВИД НА АНАЛИЗАТА:                          ЦЕНА:

41,51                            МИКРОБИОЛОШКА                               1.050,00 ден

44,52                            ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА                           4.700,00 ден

45,53                            ПЕСТИЦИДИ                                           2.200,00 ден

46,54                            РАДИОЛОШКА                                       9.600,00 ден

48,56                            ПАРАЗИТОЛОШКА                                 960,00 ден

ВКУПНО:                                                                                         18.510,00 ден                                      

2.2. ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИМЕРОК  ВОДА СО КОНТАМИНЕНТИ

41,51                            МИКРОБИОЛОШКА                                                      1.050,00 ден

44,52                            ПЕРИОДИЧНА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА                 4.700,00 ден

45,53                            ПЕСТИЦИДИ                                                                 2.200,00 ден

46,54                            РАДИОЛОШКА                                                              9.600,00 ден

47,55                            КОНТАМИНЕНТИ                                                        1.800,00 ден

48,56                            ПАРАЗИТОЛОШКА                                                        960,00 ден

ВКУПНО:                                                                                              20.310,00 ден  

 III. ПОСЕБНО БАРАЊЕ

Legionella                                                                                          2.950,00 ден

 

 

Персонален Дозиметриски Мониторинг (ПДМ)

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Регистрација на институции за ПДМ – Образец 01

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Регистрација на работно изложени лица – Образец 02

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Промени во персоналот (нови вработени, промена на работно место, пензионирање, подолго боледување и сл.) – Образец 03

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Вонредна испорака на дозиметри (за лица со краткотраен ангажман, за надгледувани лица и сл.)- Образец 04

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Непланирани настани (ненамерно озрачување на персонален дозиметар, ненамерно посипување со хемикалии и сл.) – Образец 05

Контрола на квалитет на рентген апарати

ПРЕВЗЕМИ Барање за контрола на квалитет на рентген апарати

Мерење и процена на ризик на изложеност на зрачење на работните и околните места

ПРЕВЗЕМИ Барање Дозиметриски мерења на лице место (активна дозиметрија)- Образец 06

ПРЕВЗЕМИ Барање Дозиметрија со поставување на ТЛ-дозиметри во работни/околни простории (пасивна дозиметрија)- Образец 07

ПРЕВЗЕМИ Барање за измени на податоци за институцијата или работните места (за институции регистрирани за пасивна дозиметрија)- Образец 08

Калибрација на инструменти за детекција и дозиметрија на јонизирачко зрачење

ПРЕВЗЕМИ Барање за калибрација на инструменти за детекција и дозиметрија на јонизирачкото зрачење

ПРЕВЗЕМИ Барање за озрачување на TL дозиметри

ПРЕВЗЕМИ Барање за Калибрациони способности на Лабораторијата

Дозиметриска контрола на товар во камиони, вагони, контејнери и др.
за увоз, извоз, транзит, ре-експорт

ПРЕВЗЕМИ Барање за дозиметриска контрола на товар во камиони, вагони, контејнери

Тестирање на содржина на радиоактивност во храна, вода, градежни материјали и други примероци/производи

ПРЕВЗЕМИ Барање за тестирање на содржина на радиоактивност во храна, вода, градежни материјали и други примероци/производи