доц. д-р Игор Спироски, Институт за јавно здравје

Тема: Дебелината и исхраната

Извор: Интервју,Наша Тв, февруари 2017