Në vitin 1999, në rezolutën e Asamblesë së përgjithshme 54/120, është miratuar rekomandimi i dhënë nga Konferenca botërore e ministrave përgjegjës për të rinjtë (Lisbonë 8-12 gusht, 1998), që 12 gushti të shpallet si Dita ndërkombëtare e të rinjve. Asambleja rekomandoi që të organizohen aktivitete për informim publik për përkrahjen  ditës të të rinjve, si mënyrë e promovimit të një vetëdijësimi më të lartë për Programin botëror për veprim të të rinjve, të miratuar nga Asambleja e përgjithshme në vitin 1995 (rezoluta 50/81).

Dita ndërkombëtare e të rinjve festohet çdo vit në 12 gusht. Të rinjtë e zgjedhin një temë që do e shënojë atë ditë, në të shumtën e rasteve me kontribut të organizatave rinore dhe anëtarëve të Rrjetit të agjencive rinore pranë OKB-së. Gjithashtu, organizohet edhe komemoracion virtual për shënimin e kësaj dite. Programi i inkurajon të rinjtë në mbarë botën të organizojnë aktivitete për ngritjen e vetëdijes për gjendjen në vendin e tyre.

Tema e Ditës ndërkombëtare të të rinjve për vitin 2020 është „Angazhimi i rinisë për vepim global“. Qëllimi është të potencohet një mënyrë në të cilën të rinjtë me angazhimin e tyre në nivel lokal, nacional dhe global kontribuojnë për avancimin e institucioneve dhe proceseve nacionale dhe multilaterale. Nëpërmjet këtij procesi ato do mësojnë se si të arrijnë një përfaqësim dhe inkuadrim më të madh në politikën institucionale formale. Ky përfaqësim dhe inkuadrim më i madh i të rinjve në mekanizmat politike formale e rrit përfaqësimin e drejtë në proceset politike duke i zvogëluar kështu deficitet dhe kontribuon për politika më të mira dhe më të qëndrueshme, por njëkohësisht ka edhe një rëndësi simbolike për kthimin e besimit në institucionet publike, sidomos tek të rinjtë.

Përveç kësaj, numri i madh i sfidave dhe kërcënimeve (konfliktet bashkëkohore dhe gjendjet e jashtëzakonshme humanitare në Siri dhe Mjanmar, si dhe sfidat globale si COVID 19 dhe ndryshimet klimatike) kërkojnë një veprim global të sinkronizuar me një përfaqësim të barabartë dhe angazhim të të rinjve për zgjidhjen efektive të problemeve.

Programi botëror për veprim për të rinjtë

Çfarë nënkupton ky program?

Eventi rinor, Agjenda për të rinjtë e OKB-së udhëhiqet nga Programi botëror aksionar për të rinjtë (WPAY).

WPAY, i miratuar nga Asambleja e përgjithshme në vitin 1995, mundëson një kornizë për politika dhe udhëzime praktike për veprim nacional dhe mbështetje ndërkombëtare për përmirësimin e gjendjes të të rinjve në mbarë botën. WPAY përfshin 15 fusha me prioritet për të rinjtë dhe përmban propozime për veprim në secilën nga këto fusha.

Secila nga këto fusha të identifikuara nga bashkësia ndërkombëtare është prezantuar në raport me temat kryesore, qëllimet specifike dhe aktivitetet e propozuara për tu ndërmarrë nga faktorë të ndryshëm për arritjen e qëllimeve të caktuara. Qëllimet dhe aktivitetet i pasqyrojnë tre temat nga viti i parë ndërkomëtar i të rinjve: Pjesëmarrje, zhvillim dhe paqe në vitin 1985; këto janë të lidhura ndrëmejt veti dhe mes veti përforcohen.

Pesëmbëdhjetë fushat e veprimit të cilat i identifikon bashkësia ndërkombëtare janë arsimimi, punësimi, uria dhe varfëria, shëndetësia, mjedisi jetësor, keqpërdorimi i substancave, të drejtat e minorenëve, koha e lirë, vajzat dhe gratë e reja, dhe pjesëmarrja e plotë dhe efikase e të rinjve në jetën shoqërore dhe në vendimmarrje, si globalizimi, teksnologjitë informatike dhe të komunikimit, HIV/SIDA, konfliktet e armatosura dhe çështjet mes gjeneratave.

Zbatimi i Programit për veprim kërkon një realizim të plotë të të gjitha të drejtave njerëzore dhe lirive themelore nga të rinjtë, si dhe një reagim efikas në rast të shkeljes të këtyre të drejtave dhe lirive dhe promovim të mosdiskriminimit, tolerancës, respektimit të diverziteteve me një respektim të plotë të vlerave etnike dhe fetare, mjediseve kulturore dhe bindjeve filozofike të të rinjve, barazi në qasje në mundësi, solidaritet, siguri dhe pjesëmarrje e të gjitha vajzave dhe djemve.

KJO ËSHTË DITA JUAJ!

https://www.unmgcy.org/special-initiatives

https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html

https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html