Nëperiudhën nga 23.03-29.03.2019, janë raportuar gjithsej 109 raste të fruthit (të vërtetuara në laborator dhe me lidhjeepidemiologjike).

 

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 49 janënga Shkupi, nga të cilët 89,8%janë të pavaksinuar, nuk kanë pranuar të dy dozat e vaksinës ose për të cilëtnuk ka të dhëna për vaksinimin.

60 rastet e tjera janë në 11 qytete të Maqedonisë sëVeriut dhe atë:

–          në Kumanovë  dhe në Strugë janë raportuar 30 raste (nga15  në secilin qytet – 90% prej të cilëve të janë të pavaksinuar, që nuk i ka pranuar të dyja dozat e vaksinës ose për tëcilët nuk ka të dhëna për statusin vaksinal ;

 

  • në Tetovë  dhe në Dibër nga 7 raste, në Tetovë 6 janëtë pavaksinuar, që nuk i ka pranuar tëdyja dozat e vaksinës ose për të cilët nuk ka të dhëna për statusin vaksinal ; ndërsa në Dibër 1 i pa vaksinuar dhe 1 për të cilin nuk ka të dhëna për statusin vaksinal;

 

  • në Gostivar- 6 raste 5prej të cilëve janë të pavaksinuar, që nuk i ka pranuar të dyja dozat e vaksinës ose për tëcilët nuk ka të dhëna për statusin vaksinal ;

 

  • në   Kërçovë nga 4 raste, 2 janë të pavaksinuar, që nuk i ka pranuar të dyja dozat e vaksinës ose për tëcilët nuk ka të dhëna për statusin vaksinal ;

 

  • 2 raste në Veles  – 1 ipavaksinuar dhe një që nuk i ka pranuar të dyja dozat e vaksinës;

 

Nga 1 rast në Shtip, Ohër , Radovish dhe Prilep.

 

Që ngafillimi i epidemisë në Shkup në dhjetor të vitit 2018, deri më 29.03.2019, gjithsej janë regjistruar 767 raste të fruthit, 522kanë lidhje me epideminë në Shkup.

 

Sipas vendit të banimit raste të fruthit janë raportuarnë 20 qytete në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar gjithsej 675raste të fruthit, nga të cilat 521 në Shkup, 63 në Tetovë, 61 në Kumanovë, 27në Strugë , nga 18 në Gjevgjeli dhe Dibër, 15 në Gostivar, 12 në Veles, 11 nëKërçovë, 4 në Koçan, ndërsa në 9 qytetet e tjera janë regjistruar rastesporadike (Grafiku 1).

 

Incidencë më e lartë është regjistruar në Strugë (97,3/100.00), Shkup(84,4/100.000), Dibër (64,9/100.000), Kumanovë (42,8/100.00) dheGjevgjeli (41,8/100.000).

 

Për momentin epidemi aktive ka në 6 rajone shëndetësore(Shkup, Tetovë, Kumanovë, Kërçovë, Strugë dhe Gjevgjeli).

 

 

 

Numri më i madh i të sëmurëve 305  ose 39,8% janë në moshë mbi 30 vjet. Numër i madh i të sëmurëveështë regjistruar edhe tek grupmosha 0-4 vjet – 291 (37,9%).

 

Gjithsej nga150 të sëmurë nga 1-4 vjet, 137 ose 91,3% janë të pa vaksinuar, nga gjithsej 412të sëmurë në moshë mbi 20 vjet, 285 ose 69,2% janë të pa vaksinuar, nuk kanëpranuar të dyja dozat e vaksinës, ose për to nuk ka të dhëna për vaksinimin.

 

Nga gjithsej 767 raste të fruthit, numri më imadh – 369 ose 48,1% janë të vërtetuara në laborator, 193 ose 25,2% kanë lidhjeepidemiologjike, ndërsa 205 raste 0se 26,7% janë me pasqyrë klinike të fruthit.

 

Që nga fillimi i epidemisë, në Shkup janëvaksinuar gjithsej  11.475 fëmijë deri në moshën 14 vjet të cilët i nënshtrohenvaksinimit. Në pjesën tjetër të vendit numri i përgjithshëm i fëmijëve tëvaksinuar me dozën parë dhe të dytë të vaksinës deri në moshën 14 vjet është6.776.

 

Që nga fillimi i epidemisë në mbarë vendin janë vaksinuar gjithsej  18,251.

 

 

 

Sektori për kontrol dhe parandalim të sëmundjeveinfektive

 

ISHP Shkup