JAVA EVROPIANE DHE BOTËRORE PËR NGRITJEN E VETËDIJES NË LUFTËN KUNDËR KANCERIT TË QAFËS SË MITRËS: PROF. D-R GORAN DIMITROV, KRYETAR I SHOQATËS SË MJEKËVE NË MAQEDONI

 

  1. Kush konsiderohet si shkaktar kryesor dhe cilët janë faktorët e tjerë të rrezikut për shfaqjen e kancerit të qafës së mitrës?

 

Shkaktari kryesor i shfaqjes së kancerit të qafës së mitrës është infeksioni  me HPV. Krahas infeksionit me HPV, faktorë të tjerë të rrezikut janë: pirja e duhanit, promiskuiteti, fillimi me marrëdhënie seksuale në moshë të re, numri i madh i lindjeve.

 

  1. Cilat janë mënyrat moderne të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës?

Mënyra primare e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës është vaksina kundër HPV, përdorimi i kontracepsionit. Ekzistojnë disa lloje të vaksinës kundër HPV, dyvalente, katërvalente dhe nëntëvalente. Mënyra sekondare e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës është skriningu. Skriningu zbatohet përmes testit PAP dhje/ose testit për tipizimin  HPV, në varësi nga programi i skriningut dhe politika në vendet ku ai zbatohet.

  1. A duhet të shqetësohem nëse kam infeksion me HPV dhe çfarë duhet të bëj?

 

Gjatë konstatimit të infeksionit me HPV, pacientet duhet të ndërmarrin disa hapa me ndihmën e  të cilëve mund ta përmirësojnë gjendjen e tyre shëndetësore:

– Përmirësimi i imunitetit të përgjithshëm

– Përdorimi i prezervativit

– Kontrolle të rregullta citologjike dhe respektimi i këshillave të gjinekologut