Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedonisë, në pajtim me aktivitetet e parapara bashkë me Ministrinë e shëndetësisë të Republikës së Maqedonisë për vitin 2015, e realizoi Studimin e parë për të ushqyerit e popullatës në Republikën e Maqedonisë. Iniciativa për një studim të këtillë ishte e ISHPRM, fillimisht për shkak të mungesës të të dhënave për të ushqyerit dhe stili i të jetuarit tek popullata e rritur në RM. ISHPRM falënderon përfaqësinë e OBSH në RM për mbështetjen gjatë realizimit të studimit.

DOKUMENT PDF