Laboratori i virusologjisë:

Numri rendor Analiza Mostra Metoda
1 Adeno virus gjak RVK
2 CMV IgM/IgG gjak ELFA
3 EBV IgM/IgG /NAg gjak ELISA
4 Entero viruse RNA      ( Rota, Noro, Astro, Ad) feçe RТ- PCR
5 Antitrupa HAV IgM gjak ELFA
6 HAV Antitrupa totale gjak ELFA
7 HBs antigjene gjak IEHT
8 HBs antitrupa totale gjak IEHT
9 HBc antitrupa totale gjak IEHT
10 Antitrupa HBc IgM gjak IEHT
11 HBe antigjene gjak ELFA
12 HBe antitrupa totale gjak ELFA
13 Antitrupa  HCV gjak ELISA
14 HCV RNA – kuantitativ gjak real time PCR
15 Antitrupa HIV 1/2 gjak ELISA
16 HIV integral(Ag +At) gjak ELISA
17 HIV duo (P24 Ag +At) gjak ELFA
18 HIV RNA- kuantitativ gjak real time PCR
19 Human papiloma virus (HPV-16) strishio nga cerviksi PCR
20 Human papiloma virus (HPV-18) strishio nga cerviksi PCR
21 Human papiloma virus me rrezik të ulët (HPV-6,11,42,43,44) strishio nga cerviksi PCR
22 Human papiloma virus me rrezik të lartë (HPV-31,33,35,45,51,56,58,59,66,67,70) strishio nga cerviksi PCR
23 Herpes simplex virus (HSV) Antitrupa IgM/IgG gjak ELISA
24 Antitrupa Herpes zoster virus – Varicela      ( VZV) IgM gjak ELISA
25 Antitrupa  Herpes zoster virus – Varicela      ( VZV) IgG gjak ELFA
26 Antitrupa Influenca A gjak
27 Influenca A virus  RNA strishio nga fyti dhe hunda, strishio nazofaringal, aspirat bronko-alveolar Real time- PCR
28 Antitrupa  Influenca B gjak RVK
29 Influenca B virus RNA Strishio nga fyti dhe hunda, strishio nazofaringal, aspirat bronko-alveolar real time PCR
30 Influenca A/ H5 virus RNA Strishio nga fyti dhe hunda, strishio nazofaringal, aspirat bronko-alveolar real time PCR
31 Antitrupa Morbilli IgM gjak ELISA
32 Antitrupa  Morbilli  IgG gjak ELFA
33 Antitrupa Mumps (parotitis) IgM gjak ELISA
34 Antitrupa Mumps (parotitis) IgG gjak ELFA
35 Viruset respiratorë NA(Influenca A/ B, Parainfluenca 1/2/3, Corona, Adeno, Virusi sincicial respirator, Metapneumo virus, Rino virus) Strishio nga fyti dhe hunda, strishio nazofaringal, aspirat bronko-alveolar RТ- PCR
36 Antitrupa Rubeolla IgM gjak ELISA
37 Antitrupa Rubeolla  IgG gjak IEHT
38 Shkaktarë virusal të meningjitit (HSV 1/2VZV, EBV, CMV, HHV6) lëng spinal PCR
39 Antitrupa West –Nile virus IgM/IgG gjak ELISA
40 Western blot HIV test gjak IHТ
41 Western blot HCV test gjak IHТ

 

Teste imunoenzimatike  për vërtetimin e antitrupave për këto mikroorganizma:

Numri rendor Analiza Mostra Metoda
1 Helicobacter Pylori IgG gjak IEHT
2 Antitrupa Lyme IgM gjak ELISA
3 Antitrupa Lyme IgG gjak ELFA
4 Toxoplasma gondii IgM/IgG gjak IEHT
5 Ethet Q gjak RVK

Në departament punohen edhe tumor markerë:

Numri rendor Analiza Mostra Metoda
1 CEA gjak IEHT
2 CA 125 gjak IEHT
3 CA 15-3 gjak IEHT
4 CA 19-9 gjak IEHT
5 PSA gjak IEHT
6 F PSA gjak IEHT

Përcaktimi i statusit hormonal:

Numri rendor Analiza Mostra Metoda
1 Prolaktin gjak IEHT
2 LH gjak IEHT
3 FSH gjak IEHT
4 Progesteron gjak IEHT
5 Estrogen gjak IEHT
6 Testosteron gjak IEHT
7 TSH gjak IEHT
8 T3 gjak IEHT
9 T4 gjak IEHT

Markerë për osteoporozë:

Numri rendor Analiza Mostra Metoda
1 Osteocalcin gjak IEHT
2 Calcitonin gjak IEHT
3 Intact PTH gjak IEHT
4 Pyrilinks D gjak IEHT

Legjenda:

  • ELISA – Test imunoenzimatik
  • ELFA – Test imunoenzimatik fluorescent
  • IEHT – Test imunoenzimatik hemiluminiscent
  • IHТ – Test imuno-kromatografik
  • PCR – Polymerase chain reaction
  • Real time PCR – Polymerase chain reaction në kohë reale
  • RT PCR – Transkriptimi reverz i Polymerase chain reaction
  • RVK – Reaksion i lidhjes së komplementit