Mbi bazë të nenit 156, 157, 158 dhe 162 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (,,Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 dhe 20/19, 101/19, 153/19, 180/19 dhe 275/19, 77/21, 122/21, 178/21), Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në ISHP Instituti i shëndetit publik i RMV-së Shkup (02-953/1 nga data 16.04.2020, nr. 04-1274/1 nga data 09.06.2020, nr. 02-1968/3 nga data 19.08.2020, nr. 02-2481/2 nga data 01.12.2020, nr. 02-537/5 nga data 25.02.2021, 03-697/1 nga data 11.03.2021, nr. 02-1100/4 nga data 29.04.2021, nr. 02-1307/4 nga data 14.06.2021), Мiratimit për punësim nga Ministria e financave me nr. 18-10733/2 од 07.12.2021 si dhe Vendimit nr.03-1871/1 nga data 10.12.2021 për publikim të konkursit intern për punësim, ISHP Instituti i shëndetit publik i RMV-së – Shkup publikon:

 

SHPALLJE INTERNE

Për punësim të punonjësve shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve shëndetësor

 

 

ISHP Instituti i shëndetit publik i RMV-së – Shkup hap konkurs intern për avancimin e këtyre puonjësve dhe bashkëpunëtorëve shëndetësor:

1) Udhëheqës i departamentit të bakteriologjisë – 1 (një) realizues;

2) Udhëheqës i departamentit për analiza kimiko-fizike – 1 (një) realizues;

3)  Udhëheqës i departamentit për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore dhe publicistikë dhe IT menaxhment – 1 (një) realizues;

4) Doktor i mjekësisë – specialist i higjienës dhe ekologjisë shëndetësore – 1 (një) realizues;

5) Punonjës social – 1 (një) realizues;

6) Punonjës tjetër shëndetësor i diplomuar – 1 (një) realizues;

7) Biolog i diplomuar – 1 (një) realizues;

8) Punonjës tjetër shëndetësor i diplomuar me arsim të lartë – 1 (një) realizues;

9) Punonjës tjetër shëndetësor i diplomuar me arsim të lartë – 1 (një) realizues;

10) Punonjës tjetër shëndetësor kryesor me arsim të lartë profesional – 1 (një) realizues.

 

Kandidatët e interesuar për të aplikuar duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për punësim:

 

KUSHTET E PËRGJITHSHME:

-Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

-Të jenë në moshë madhore

-Të jenë në gjendje të mirë shëndetësore

 

-Të mos u jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (Regjistri qendror i RMV-së është institucioni kompetent për dhënien e këtij dokumenti).

 

KUSHTET E VEÇANTA:

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 1 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar fakultetin e mjekësisë me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1;

– Të kenë dhënë provimin specialistik nga fusha e mikrobiologjisë;

– Të kenë licencë për punë;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore neto 59.636 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 2 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar fakultetin e farmacisë me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të kenë përfunduar specializimin për analizë dhe kontroll të barnave;

– Të kenë licencë për punë të lëshuar nga Oda e farmacistëve, origjinal ose kopje e noterizuar;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore neto 59.636 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 3 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar fakultetin e mjekësisë me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1;

– Të kenë dhënë provimin specialistik;

– Të kenë licencë për punë;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore neto 59.636 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 4 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar fakultetin e mjekësisë me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1;

– Të kenë dhënë provimin specialistik nga fusha e higjienës dhe ekologjisë shëndetësore;

– Të kenë licencë për punë nga fusha e specializimit;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vjet përvojë pune në institucion në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore neto 53.900 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 5 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar arsimin nga fusha e punës sociale dhe politikës sociale me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore 28.945 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 6 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar arsimin nga fusha e punës sociale dhe politikës sociale me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore 28.945 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 7 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar arsimin nga fusha e biologjisë me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1;

– 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore 28.945 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 8 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë përfunduar arsimin për teknik laborant të diplomuar me së paku 180 kredi të fituara sipas SETK ose të kenë kryer shkallën VII/1

– Te kenë dhënë provimin profesional shtetëror;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore 29,694 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 9 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë kryer arsim për teknik laborant të diplomuar me të paktën 180 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të studimeve

– Te kenë dhënë provimin profesional shtetëror;

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune në institucion me shkallë drejtpërdrejt më të ulët

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore 29,694 denarë.

 

 1. Krahas kushteve të përgjithshme për punësim të përcaktuara me ligj, kandidatët nën numër rendor 10 duhet t’i plotësojnë këto kushte të veçanta:

– Të kenë kryer arsim për teknik laborant të diplomuar me të paktën 180 kredi sipas SETK ose shkallën VII/1 të studimeve

– Te kenë dhënë provimin profesional shtetëror

– Të ketë kryer specializimin nga fusha e ekologjisë sanitare

– Të njohin në mënyrë aktive një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuhën angleze, gjermane, franceze);

– Të njohin në mënyrë aktive programet kompjuterike për punë në zyrë;

– Të kenë 2 vite përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët

Orari i punës është 40 orë në javë. Paga themelore 32,061 denarë.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve, kandidatët nën numrin rendor 1 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri:

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin specialistik, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Licencë për punë nga fusha e specializimit;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 2 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri:

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

-Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Licencë për punë të lëshuar nga Oda e farmacistëve, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin specialistik, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

-Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

–  Të kenë licencë për punë nga fusha e specializimit, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar

–  Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 3 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri:

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin specialistik, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

–  Licencë për punë në fushën e specializimit, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 4 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin specialistik, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

–  Licencë për punë në fushën e  specializimit, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët;

 

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 5 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 6 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet, origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 7 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 8 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin profesional shtetëror;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 9 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin profesional shtetëror;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

 

Bashkë me fletëparaqitjen, dhe si dëshmi për plotësimin e kushteve kandidatët nën numër rendor 10 dokumentet duhet t’i dorëzojnë në formë origjinale, ose kopje të noterizuara tek noteri

– Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt ;

– Biografi të shkurter – CV;

– Çertifikatë nënshtetësie të Republikës së Maqedonisë së Veriut , origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Çertifikatë (Diplomë, Vërtetim) për fakultetin e kryer, origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim për përfundimin e specializimit nga fusha e ekologjisë sanitare;

– Vërtetim se e kanë dhënë provimin profesional shtetëror;

– Dokument (çertifikatë, vërtetim) për njohje të një nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, gjermane ose franceze),origjinal ose kopje të noterizuar ;

– Kopje e dokumentit (çertifikatë, vërtetim) për njohje në mënyrë aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;

– Vërtetim për gjendjen shëndetësore jo më të vjetër se 1 vjet , origjinal ose kopje të noterizuar

– Vërtetim  se ndaj tyre nuk është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për ushtrimin e profesionit,veprimtarisë ose detyrës, jo më të vjetër se gjashtë muaj , origjinal ose kopje të noterizuar;

– Vërtetim  për 2 vjet përvojë pune në vend pune me shkallë drejtpërdrejt më të ulët.

 

            Kandidatët që kanë kryer arsim adekuat jasht shtetit duhet të kenë:

 • Diplomë të nostrifikuar me arsimim adekuat, origjinale ose kopje të noterizuar:
 • Dokument për ekuivalencën e vlerësimit, të lëshuar nga Ministria e arsimit dhe shkencës origjinal ose kopje të noterizuar

 

Afati i paraqitjes së kandidatëve është 5 (pesë) ditë nga dita e shpalljes. Si ditë e parë e shpalljes llogaritet dita e publikimit të fundit të shpalljes во mjetet e informimit publik.

 

Dokumentet e pakompletuara, jo të rregullta dhe të dorëzuara pas afatit të caktuar, nuk do të shqyrtohen nga ana e komisionit për përzgjedhjen e kandidatëve.

 

Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen pranë arkivit të ISHP Instituti i shëndetit publik – Shkup, çdo ditë pune nga ora 8:00 deri në ora 14:00, ose përmes postës me dërgesë me rekomandim në adresë ISHP Instituti i shëndetit publik – Shkup, rr. 50 Divizija nr.6 Qendër, Shkup, me shënimin „Për shpalljen publike për punësim“.

 

 

Selektimi dhe përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në pajtim me nenet 160 dhe 161 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore nr. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21.

 

 

ISHP Instituti i shëndetit publik Shkup i Republikës së Maqedonisë së Veriut

                                                                                    Drejtor

                                                                                        Doc.d-r Shaban Memeti