Prof. Dr. Dragan Gjorgjev, Instituti i Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë

– Tema: Statusi i aero-ndotjes, pasojat dhe rekomandimet