Në 19 shtator të vitit 2014 në mjediset eInstitutit të shëndetit publik u mbajt punëtoria e parë TrainMiC në Republikëne Maqedonisë. Në të morën pjesë 45 pjesëmarrës nga qendrat rajonale tëshëndetit publik, nga Byroja e meteorologjisë në Republikën e Maqedonisë dheFakulteti i shkencave bujqësore dhe ushqimit. Temat: validimi i metodave, diagramekontrolluese dhe përdorimi i materialeve referente, prezantuan nga Dr. Sci. ZoricaArsova Serafinovska, Mr. Sci. Anita Najdenkoska dhe Mr. Frosina Babanovska. Programi  TrainMiC (Training in Metrology inChemistry) është krijuar në vitin 2001 nga Komisioni Evropian e ka për qëllim tupërgjigjet sfidave që kanë të bëjnë me matjet të cilat zbatohen në kimi. TrainMiC është programpër trajnimin e profileve që punojnë në laboratorë, menaxherëve të cilësisë,organeve për akreditim, byronë e meteorologjisë, instituteve, por edheshfrytëzuesve final të rezultateve (klientëve).

Programi vepron në rrafsh evropiandhe kombëtar. Në rrafsh evropian vepron këshilli , me seli në IRMM(Institute for Reference Materials and Measurement) që është institut imeteorologjisë pranë Komisionit Evropian.

Misioni i IRMM është tëpromovojë sistemin matës të përbashkët. Në rrafsh kombëtar vepron ekipi kombëtari trajnuar nga Këshilli TrainMiC. Pjesëmarrësit morën certifikata nga Komisioni Evropian të nënshkruara nga Filip Tejllor, udhëheqës i Programit TrainMiC