Instituti i Shëndetit Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Shoqatën për siguri dhe shëndet në punë, morën pjesë në përgatitjen e një botimi nga një grup autorësh, me titull “Vlerësimi i rrezikut në punë gjatë ekspozimit ndaj Virusit SARS-CoV-2″. Ky publikim duhet të shërbejë si një udhëzues për kuantifikimin e kryqëzuar individual të mundësisë që punëtorët në vendet e tyre të punës të ekspozohen ndaj virusit SARS-CoV-2 dhe gjasat e zhvillimit të një forme tjetër klinike të sëmundjes COVID-19, nga pasqyra asimptomatike deri tek ajo e rëndë klinike, madje edhe me pasoja fatale. Kështu, publiku profesional, punëdhënësit dhe punonjësit fitojnë një masë kuantitative dhe një mjet të fuqishëm për përcaktimin objektiv të rrezikut nga infektimi me virusin SARS-CoV-2 dhe zhvillimin e COVID-19 tek punonjësit me sëmundje kronike pas kthimit të tyre në punë.

Duke ndjekur direktivat dhe rekomandimet e Komisionit Evropian dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës, në këtë botim për herë të parë në vendin tonë, propozohet një matricë kuantitative për vlerësimin e kushteve në vendin e punës dhe vullnerabilitetin (ndjeshmërinë) mjekësor individual për shfaqjen dhe zhvillimin e COVID-19 për secilin punonjës në veçanti. Metodologjia bazohet në përcaktimin e të ashtuquajturës COVID-mosha si shumë e viteve ekuivalente të shtuara me vitet e moshës biologjike të punëtorit, ndërsa në varësi të sëmundjeve shoqëruese të tij ai ka – mbipeshë, sëmundje të mushkërive, kardiovaskulare, sëmundje malinje dhe / ose sëmundje të tjera (komorbiditete).

VLERËSIMI I RREZIKUT NË VENDIN E PUNËS GJATË EKSPOZIMIT NDAJ VIRUSIT SARS COV-2