Менталното здравје е составен дел на општото здравје. Тоа претставува важен ресурс за поединецот, семејството и нацијата.Проблемите и пореметувањата на менталното здравје, поради релативно високата преваленца и често хроничниот тек, како и почетокот во младата возраст и адолесценцијата, претставуваат еден од приоритетните јавно – здравствени проблеми.

БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ОД МЕНТАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 1998-2012