Факти за ХИВ/СИДА во  Република Македонија во периодот 1987 – 2014 година (28.11.2014)

Податоците наведени подолу сумарно ја прикажуваат состојбата со ХИВ/СИДА  болеста во Р. Македонија.

 • Првиот ХИВ позитивен случај во Р. Македонија се регистрира во 1987 година.
 • Прво лице заболено од СИДА се регистрира во 1989 година.
 • Првиот смртен случај од СИДА во Р. Македонија се регистрира во 1989 година.

 

Актуелна состојба со ХИВ/СИДА  во 2014 година

Во 2014 година во Р.Македонија се регистрирани нови 39 случаи на ХИВ/СИДА.

     1. Дистрибуција на лицата со ХИВ/СИДА во 2014 г.

–   16 лица се заболени од СИДА, 23 лица се ХИВ позитивни.

2.  Во 2014 година се регистрирани  3 смртни исходи од СИДА.

     3. Структура по пол на лицата со ХИВ/СИДА во 2014 г.:

–   37 лица се од машки пол, а 2 лице е од женски пол.

    4. Место на живеење на лицата со ХИВ/СИДА во 2014 г. се:

–   од Скопје се 20 лица, Свети Николе 2, Куманово 3, Тетово 1, Струмица 1, Штип 3, Кочани 4 лица, Кавадарци 2, Прилеп 2 лице и 1 лице е странец.

    5. Возрасни групи на лицата со ХИВ/СИДА во 2014 година се :

–   од 10 до 19 години е 2 лица,

–   од 20 – 29 години се 16 лица,

–   од 30 – 39 години се 14 лица,

–   од 40 – 49 години се 3 лица,

–   над 60 години 4 лице.

  6. Начин на трансмисија на ХИВ, кај  лицата со ХИВ/СИДА во 2014 година:

–   кај 10 лица е хетеросексуален начин на пренос на ХИВ,

–   кај  25 лица е преку сексуален контакт на машко со машко лице (МСМ),

–   кај 3 лица е непознат начинот на трансмисија

–   кај 1 лице кое инјектира дрога – ЛКИД.

 

Состојбата со ХИВ/СИДА во Р. Македонија добиени врз база на епидемиолошките податоци за период 1987-2014 г. (28.11.2014)

Во периодот 1987 – 2014 година вкупно се регистрирани 236 лица кои живеат со ХИВ/СИДА.

Дистрибуцијата по возрасни групи на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА покажува дека:

–    0 – 6 години учествува со 5 лица,

–    7 – 14 години учествува со 1 лице,

–    15 – 19 години учествува со 5 лица,

–    20 – 29 години учествува со 70 лица,

–    30 – 39 години учествува со 93 лица,

–    40 – 49 години учествува со 35 лица,

–    50 – 59 години учествува со 20 лица и

–   60+ години учествува со 7 лица.

Според начинот на трансмисија на ХИВ, се констатира дека:

 •  кај 114 лица е добиен податок за хетеросексуален контакт при трансмисија на ХИВ;
 • кај 93 лица бил сексуален контакт на маж со маж (МСМ);
 • кај 12 лица било интравенско користење на дрога (лица кои инјектираат дрога – ЛКИД);
 • 6 лица биле хемофиличари;
 • Кај 6 лица е регистрирано пренесување на ХИВ од мајка на плод;
 • За 5 лица не е добиен податок за начин на трансмисија на ХИВ.

 

Дистрибуцијата по пол на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА, покажува дека од вкупно (236 лица), 189 лица се од машки пол, а 47 лица се од женски пол .

 • Случаи со ХИВ/СИДА во Р. Македонија, се регистрирани во 25 општини на државата.
 • Најголем број од нив се регистрирани во Скопје 108 лица, Тетово 23, Куманово 14, Прилеп 10, Охрид 9 и Кичево 8 лица. Во овие 6 општини се регистрирани вкупно 172 лица кои живеат со ХИВ/СИДА или 75% од сите регистрирани случаи во државата.
 • Во вкупниот број на регистрирани случаи 10 лица се од странство.
 • Заклучно со 01. Декември 2014 година во Р. Македонија се умрени 75 лица од СИДА.
 • Во РМ има вкупно 160 лица кои се болни од СИДА и 76 кои се ХИВ позитивни.
 • Во Р.Македонија во 2013 година се изработени 24.562 теста за дијагностика на ХИВ.

 

                                                                       Oдделение за тропски, карантински болести, ХИВ/СИДА и СПИ:

Прим. д-р Жарко Караџовски, специјалист епидемиолог

                                                                        Живадинка Цветановска, спец. мед. лаб. аналитичар