Врз основа на член 156, 157, 158 и 162 од Законот за здравствена заштита (,,Службен весник на РСМ” Бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19, 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19, 77/21, 122/21, 178/21), Правилник за систематизација на работните места во ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ Скопје(02-953/1 од 16.04.2020, бр. 04-1274/1 од 09.06.2020, бр. 02-1968/3 од 19.08.2020, бр. 02-2481/2 од 01.12.2020, бр. 02-537/5 од 25.02.2021, 03-697/1 од 11.03.2021, бр 02-1100/4 од 29.04.2021 година, бр. 02-1307/4 од 14.06.2021 година), согласноста за вработување од министерството за финансии со бр. 18-10733/2 од 07.12.2021 како и Одлуката бр.03-1871/1 од 10.12.2021 за објавување на интерен оглас за вработување, ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ – Скопје објавува:

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ СОРАБОТНИЦИ

 

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ – Скопје распишува интерен оглас за унапредување на следните здравствени работници и соработници:

1) Раководител на одделение за бактериологија – 1 (еден) извршител;

2) Раководител на одделение за физичко-хемиски испитувања – 1 (еден) извршители;

3)  Раководител на одделение за статистичка обработка на здравствени податоци и публицистика и ИТ менаџмент – 1 (еден) извршител;

4) Доктор на медицина специјалист по хигиена и здравствена екологија – 1 (еден) извршител;

5) Социјален работник – 1 (еден) извршител;

6) Друг дипломиран здравствен соработник – 1 (еден) извршител;

7) Дипломиран биолог – 1 (еден) извршител;

8) Друг дипломиран здравствен работник со високо образование – 1 (еден) извршител;

9) Друг дипломиран здравствен работник со високо образование – 1 (еден) извршител;

10) Друг главен здравствен работник со високо стручно образование – 1 (еден) извршител.

 

Заинтересираните кандидати за пријавување на огласот треба да ги задоволуваат општите и посебните услови за вработување:

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

-Да се државјани на Република Северна Македонија

-Да се полнолетни

-Да имаат општа здравствена состојба

-Да не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професионална дејност или должност (Централен регистар на РСМ е надлежна институција за издавање на овој документ).

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

  1. Покрај општите услови за вработување утврдени со Закон, кандидатите под реден број 1 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршен медицински факултет и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Положен специјалистички испит по микробиологија;

– Лиценца за работа;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место;

Работното време е 40 часа неделно. Основна нето-плата 59.636 денари.

 

  1. Покрај општите услови за вработување утврдени со Закон, кандидатите под реден број 2 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

-Завршено фармацевтски факултет и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Положена специјализација по испитување и контрола на лекови;

– Лиценца за работа издадена од фармацевтска комора, во оригинал или копија заверена на нотар;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место;

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Работното време е 40 часа неделно. Основна нето-плата 59.636 денари.

 

  1. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 3 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршен медицински факултет и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Положен специјалистички испит;

– Лиценца за работа;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место

Работното време е 40 часа неделно. Основна нето-плата 59.636 денари.

 

  1. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 4 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршен медицински факултет и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– Положен специјалистички испит од областа на хигиена и здравствена екологија;

– Лиценца за работа од областа на специјалноста;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 години работно искуство во институцијата на непосредно пониско ниво;

Работното време е 40 часа неделно. Основна нето-плата 53.900 денари.

 

  1. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 5 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршено образование од областа на социјална работа и социјална политика и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место;

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

Работно време е 40 часа неделно. Основна плата 28.945 денари.

 

  1. 6. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 6 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршено областа на социјална работа и социјална политика и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место

Работно време е 40 часа неделно. Основна плата 28.945 денари.

 

  1. 7. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 7 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршено образование од областа на биологијата и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Работно време е 40 часа неделно. Основна плата 28.945 денари.

 

  1. 8. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 8 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршено образование за дипломиран лаборантски техничар и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

– Положен стручен испит;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место

Работно време е 40 часа неделно. Основна плата 29,694 денари.

 

  1. 9. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 9 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршено образование за дипломиран лаборантски техничар и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

– Положен стручен испит;

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 година работно искуство во институцијата на непосредно пониско ниво

Работно време е 40 часа неделно. Основна плата 29,694 денари.

 

  1. 10. Покрај општите услови за вработување утврдени со закон, кандидатите под реден број 10 треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

– Завршено образование за дипломиран лаборантски техничар и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен

– Положен стручен испит

– Специјализација по санитарна екологија

– Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски, француски);

– Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– 2 години работно искуство непосредно пониско работно место

Работно време е 40 часа неделно. Основна плата 32,061 денари.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите, кандидатите под реден број 1 треба да ги достават документите во оригинал форма, или копија заверена кај нотар:

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за положен специјалистички испит, во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

– Лиценца за работа од областа на специјализацијата;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 2 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар:

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

–  Лиценца за работа издадена од фармацевтска комора, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за положен специјалистички испит, во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

–  Лиценца за работа по специјалност, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар

–  Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 3 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар:

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за положен специјалистички испит, во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

–  Лиценца за работа по специјалност, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар;

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 4 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за положен специјалистички испит, во оригинал или фотокопија заверена на нотар;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

–  Лиценца за работа по специјалност, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар;

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место;

 

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 5 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар;

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 6 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 7 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар;

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 8 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за положен стручен испит;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 9 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за положен стручен испит;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

 

Во прилог на пријавата, а како доказ за исполнување на условите кандидатите под реден број 10 треба да ги достават следните документи во оригинал или копија заверена на нотар

– Пријава со податоци за контакт;

– Кратка биографија CV;

– Уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение (диплома, потврда) за завршен факултет, во оригинал или копија заверена на нотар;

– Уверение за завршена специјализација по санитарна екологија;

– Уверение за положен стручен испит;

– Документ (сертификат, потврда) за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) во оригинал или копија заверена на нотар;

– Копија од документ (сертификат, потврда) за aктивно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

– Уверение за здравствена состојба не постаро од една година во оригинал или заверена на нотар

– Доказ дека не им е изречена забрана со правосилна одлука за вршење на професија или дејност, оригинал или заверено на нотар;

– Потврда за 2 години работно искуство на непосредно пониско работно место.

 

 

Кандидатите кои завршиле соодветно образование во странство треба да поседуваат:

– нострифицирана диплома со соодветно образование во оригинал или копија заверена на нотар;

– документ за еквиваленција на оцените, издаден од Министерство за образование и наука во оригинал или копија заверена на нотар.

 

Рокот за пријавување на огласот е 5 (пет) работни дена од датумот на објавување на огласот.

Како прв ден на објавување се смета денот на последното објавување во јавно гласило.

Ненавремена, нецелосна и неуредна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидатите.

Пријавите со потребните документи се доставуваат во архивата на ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот или како препорачана пратка по пошта на адреса ,,ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ – Скопје” ул. ,,50-та Дивизија” бр. 6, општина Центар, со назнака ,,за јавен оглас за вработување”.

 

Селекција за изборот на кандидатите ќе се изврши согласно членовите 160 и 161 од Законот за здравствена заштита од Службен весник на Република Северна Македонија  бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21.

 

 

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија – Скопје

Директор

Доц. д-р Шабан Мемети