Извор: ТВ Вис,  13. 07. 2016

проф. д-р Михаил Кочубовски, Институт за јавно здравје

Квалитет на водите за капење