Свесни за ризиците по здравјето и биосигурноста од вектор преносливите заболувања, Институтот за Јавно Здравје (ИЈЗ) на Р. Македонија во периодот 2014-2017  се вклучи во проектот MediLabSecure (http://www.medilabsecure.com/project.html) финансиран од ЕУ. Цел на овој проект  беше да  се подобри подготвеноста за чување на  здравјето и безбедноста на населението преку

  • изградба на интегриран систем за следење,
  • зајакнување на капацитетите за препознавање на потенцијалните ризици,
  • хармонизација и валидација на дијагностичките методи,
  • зајакнување на капацитетите за ентомолошко испитување – систематска идентификација на арбовирусните вектори (клуч за детерминација на комарци и контрола)
  • мултидисциплинарна проценка на ризик од различни вектор преносливи инфекции,
  • имплементација на јавно здравствени мерки за контрола на векторите на национално и регионално ниво со создавање на мрежа на медицински и ветеринарни вирусолошки лаборатории,  како и медицинска ентомологија  во 19 држави од Медитеранската област и регионот на Црното Море.

Во рамките на проектот изготвени се постери за едукација на здравствени работници, ветеринари и општото население.

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 1- ВЕКТОРИ И БОЛЕСТИ

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 2 – ШТО Е ВЕКТОР

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 3 – ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА ИНСЕКТИТЕ

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 4 – КОМАРЦИ ОД РОДОТ AEDES (ДЕНГА И ЧИКУНГУНИЈА)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 5 – КОМАРЦИ ОД РОДОТ ANOPHELES (МАЛАРИЈА)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 6 – КОМАРЦИ ОД РОДОТ CULEX (ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 7 – ПЕСОЧНИ МУВИ PHLEBOTOMINAE (ЛИШМАНИОЗА)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 8 – МУШИЧКА CULICOIDES (БОЛЕСТ НА СИН ЈАЗИК)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 9 – НАПРЕДОК ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 10 – ЦРНИ МУВИ SIMULIUM (ОНХОЦЕРКОЗА)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 11 – ЦЕ-ЦЕ МУВИ (БОЛЕСТ НА СПИЕЊЕ)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 12 – БУБАЧКИ TRIATOMINAE (ШАГАСОВА БОЛЕСТ)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 13 – ВОШКИ (ТИФУС)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 14 – БОЛВИ (ЧУМА)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 15 – ВЕКТОРСКИ БОЛЕСТИ, КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 16 – КРЛЕЖИ (ЛАЈМСКА БОЛЕСТ)

ПРЕВЗЕМИ БРОШУРА 17 -ИЗЛОЖБА- ВЕКТОРИ, БОЛЕСТИ

 

 

Англиската верзија на постерите може да се најде на http://medilabsecure.com/resources_exhibition.html