Што значат услугите на медицинската сестра и акушерките за здравјето

 

Медицинските сестри и акушерки играат клучна улога во спроведувањето на здравствените услуги – унапредување, превенција, третман и рехабилитација – во области со голема здравствена потреба, каде што може да бидат единствените даватели на здравствена заштита во првите редови, особено во оддалечените области.

Здравствени предизвици како што се ХИВ / СИДА, ТБ, маларија, здравјето на мајките и децата и менталното здравје, заедно со заболувањатa ja зајакнуваат агендата на здравствената работна сила на високо  национално ниво. Бидејќи во повеќето земји медицинските сестри и акушерки го формираат најголемиот дел од клиничката здравствена работна сила, неопходен е развој и зајакнување на човечките ресурси, признавајќи дека услугите на медицинска сестра и акушерство играат клучна улога во подобрувањето на здравјето и испорака на услуги.

Сестринство и акушерство во СЗО

Неколку резолуции на Светското здравствено собрание на медицински сестри и акушерки (WHA42.27, 45.5, 47.9, 48.8, 49.1, 54.12 и WHA59.27) ја демонстрираат важноста на земјите-членки на СЗО кои ја придаваат на медицинската сестра и акушерката како лица за постигнување на подобро здравје за сите заедници.

Најновата резолуција, WHA 59,27 ја повторува важноста на медицинската сестра и акушерката:

… Препознавајќи го критичкиот придонес на професиите-  медицинска сестра и акушерка во здравствените системи, во напорите да се постигнат меѓународно договорени цели за развој поврзани со здравјето, вклучително и оние содржани во Милениумската декларација, и оние од приоритетните програми на СЗО…

Опсегот и функциите во седиштето на СЗО се:

 • олеснување на интеграцијата на услугите од медицинските сестри и акушерките во програмите на СЗО;
 • обезбедување на информации засновани врз докази;
 • поддршка на техничките напори за градење на капацитети;
 • креирање услови за ефективни мрежи и партнерства.

 

Стратешки насоки

Стратегиските упатства за зајакнување на медицинските сестри и акушерките (2011-2015), изработени од СЗО и нејзините партнери обезбедуваат сеопфатна рамка за заедничко делување до заедничката цел опфатена во својата визија: “Подобрени здравствени исходи за поединци, семејства и заедници преку обезбедување на компетентни, културно сензитивни услуги од  медицински сестри и акушерки  базирани на докази”.

Стратешки области

Главните стратешки области се:

 • Зајакнување на здравствените системи и услуги.
 • Политика и пракса на медицинска сестра и акушерка.
 • Образование, обука и развој на кариера.
 • Управување.
 • Партнерство.

 

Принципи

Партнерство: да работиме заедно на заеднички цели, да дејствуваме заеднички и да си помагаме едни на други.

Релевантност: развој на здравствени услуги и системи водени од здравствени потреби, докази и стратешки приоритети.

Сопственост: усвојување на флексибилен пристап кој може да води дејства на глобално и национално ниво и да биде спроведено со локално вклучување.

Етичко делување: планирање и давање услуги за здравствена заштита засновано врз правичност и почитување на пол и човекови права.

 

Клучни придонеси на СЗО и нејзините партнери

Програмата се стреми да придонесе за докази за глобална здравствена политика и развој на упатства за планирање и управување со човечки ресурси. Исто така, работи на:

 • изградба и одржување бази на податоци за работната сила;
 • да се идентификуваат и да се обезбеди поддршка на приоритетни програми (како што се ХИВ / СИДА, мајки издравје на децата, ТБ, маларија и ментално здравје);
 • да обезбеди насока и да ги прикаже глобалните трендови во образованието и практиката на медицинските сестри;
 • извршуваат и поттикнуваат истражувања (како миграција, недостаток и задржување, интерпрофесионално образование и соработка во пракса);
 • воспоставуваат врски;
 • градат капацитети;
 • стандарди за нега и генерираат најдобри практики во грижата.

 

Нашите партнери

Ние работиме со широк спектар на партнери кои вклучуваат, глобална мрежа на центри за соработка на СЗО во развој на медицинска сестра и акушерство; Меѓународен католички комитет на медицински сестри и медицинско-социјални асистенти; Меѓународна конфедерација на акушерки (ИЦМ); Меѓународен совет на медицински сестри (МКН); Меѓународна федерација на друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина; Меѓународна организација на трудот; Меѓународно здружение на медицински сестри во нега на карцином; Меѓународна чест на медицински сестри Сигма Тета Тау; Детски фонд на Обединетите нации; Фонд за население на Обединетите нации.

 

Кои се придобивките од нашите партнери?

 • поголем увид за глобалните проблеми и програми поврзани со сестринство и акушерство;
 • пристап до тековни информации за здравствени политики, истражувања и испорака на услуги;
 • зголемени можности за мрежно поврзување на глобално, регионално и национално ниво;
 • побрзо поврзување со пакетите за основни стандарди за нега – сестринство и акушерство;
 • зголемена видливост на стручноста на центрите за соработка и приоритетните програми на СЗО;
 • засилени можности за мобилизација на ресурси, како човечки така и финансиски.