Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација (Оддел за здравствена статистика и публицистика)

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЛУЖБИ во Република Северна Македонија во 2021

РЕГИСТАР ЗА ДИЈАБЕТ 2021

Болнички морбидитет во Република С. Македонија во 2021 година

Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Северна Македонија, 2021

МРЕЖА НА БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА

РЕГИСТАР ЗА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021

 

 ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА -дел 1

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА – дел 2

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА – дел 3

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА (алб)-дел 1

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА (алб)- дел 2

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА (алб) – дел 3

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА (анг)-дел 1

 

МРЕЖА НА БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА

“Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Северна Македонија, 2021

КАДАР во здравствени установи во Република Северна Македонија во 2020

Извештај за ментални растројства во Република СевернаМакедонија

Болнички морбидитет во Република С. Македонија во 2020 година

Регистар за психози на Република Северна Македонија во 2020

РЕГИСТАР ЗА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020

Морталитет во Република Северна Македонија,

СОСТОЈБА СО ЦИРКУЛАТОРНИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2020

Рак во Република Северна Македонија

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 (v1)

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2020  (v5)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЛУЖБИ во Република Северна Македонија во 2020

РЕГИСТАР ЗА ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ

 ИЗВЕШТАЈ ЗА ЦИРКУЛАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА 2011-2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАК 2011-2020 ГОДИНА 

Регистар за психози 2021

 

 

Регистар за рак во Република Северна Македонија

РЕГИСТАР ЗА ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ 2020

СПЕЦИJАЛИСТИЧКИ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИJА 2020 

РЕГИСТАР ЗА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 

Болнички морбидитет во Република С.Македонија 2020

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2020

 

 

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019,

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 2

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 3

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 4

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 5

Извештај за ментални растројства во Република Северна Македонија, 2019

Морталитет во Република Северна Македонија,2019

КАДАР ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО Р.С.МАКЕДОНИJА, 2019