Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација (Оддел за здравсвена статистика и публицистика)

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019,

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 2

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 3

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 4

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 5

Извештај за ментални растројства во Република Северна Македонија, 2019

Морталитет во Република Северна Македонија,2019

КАДАР ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО Р.С.МАКЕДОНИJА, 2019