Во периодот од 16.05-18.05.2022, во хотелот “Александар Палас” беше одржана тридневна работилница за стратегиска проценка на ризици, користејќи нова стратешка алатка за проценка на ризиците (Strategic Tool for Assessing Risks – STAR).

Работилницата беше одржана од тимот на СЗО составен од Др.Рави Ибрахим, Др.Исме Хумолли и Арта Кули, а учествуваа тимови од повеќе институции, кои се директно вклучени во менаџирање и справување со кризи:

 • Институт за јавно здравје – (Оддел за епидемиологија на заразни болести), кој го претставуваа прим. д-р. Жарко Караџовски, спец. д-р. Катерина Ќирковиќ Колевска, др.Ина Трајковска и др.Бадр Кенаноглу,
 • Министерство за здравство,
 • Министерство за внатрешни работи,
 • Министерството за животна средина,
 • Центар за управување со кризи,
 • Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
 • Агенција за храна и ветеринарство,
 • Министерството за цивилна одбрана,
 • Црвен крст и
 • Итна медицинска помош.

Проценката на ризикот овозможува правилно планирање и приоритизирање на напорите за спречување, мигрирање, рано откривање, подготовка за ефикасен одговор и справување со одредена здравствена вонредна состојба или природна катастрофа.

Алатката која беше претставена, вклучува 6 клучни чекори:

 1. идентификaција на опасноста (пр. заразна болест, поплави, пожари, земјотреси…) и опис на најверојатното сценарио кое бара активирање на национален одговор
 2. проценка на ризик
 3. проценка на влијанието на ризикот врз земјата
 4. определување на нивото на ризик
 5. клучни препораки и приоритетни активности врз основа на рангирањето на ризикот
 6. интегрирање на препораките во националниот и субнационалниот процес на акциско планирање

Во работилницата активно учествуваа сите учесници, со работа во групи, под менторство на Др.Рави Ибрахим и Др.Исме Хумолли. Се подготвија презентации и можни сценарија, како и планови за успешно справување со здравствени кризи и природни катастрофи. Новата STAR алатка помага во брза и ефикасна проценка на ранливост и ризик, со цел да ги унапреди и надгради плановите за справување со вонредни ситуации.

Истовремено ја подобрува и олеснува комуникацијата помеѓу институциите кои се вклучени во  активностите за справување со кризи, со заедничка цел – подготвеност за итни случаи, распределба на ресурсите за сценарија со највисоко ниво на ризик и успешно справување со одредена кризна состојба.

 

Фотографии:ИЈЗ, СЗО