inherit slika ijz

INHERIT: Подобрување на здравјето и животната средина преку промени во животните стилови

Проектот за меѓусекторското истражување за иновации во здравјето и животната средина – INHERIT, ги истражува здравствените и еколошките импликации на нашите навики на живеење, движење и консумирањe.

INHERIT е 4-годишен истражувачки проект кој вклучува 18 партнерски иниституции  и здружува експерти од областа на здравјето, животната средина и технолошкиот сектор.

Проектот ќе се фокусира на фактори кои вклучуваат домување, градење, патување, храна, исхрана и навики во исхраната. Ќе идентификува ветувачки пракси, ќе тестира и евалуира пробни активности и  модели на добри пракси, ќе ја проценени нивната исплатливост и ќе ги поддржи донесувачите на одлуки во напорите кон зајакнување на добросостојбата на луѓето и  одржливоста на животната средина.

Постоечките животни стилови и модели на економски раст се штетни за животната средина и за нашето здравје. Така на примењр, дебелината е растечки проблем во земјите на ЕУ, а извештаите покажуваат дека голем дел на животи се губат и заради изложеност на надворешно аерозагадување.

INHERIT ќе истражува како да се осигура еколошка одржливост, да се влијае кон подобрување на здравјето, еднаквоста во пристапот кон здравствените услуги и добросостојбата. Ќе дефинира како можеме да ги модифицираме своите животни стилови за зачувување и на нашето здравје и на животната средина.

Институтот за јавно здравје на РМ, предводен од истражувачкиот тим на проф. д-р Драган Ѓорѓев, како единствена иниституција вон земјите членки на ЕУ, е дел од конзорциумот на извонредни истражувачки институции и други организации кои се вклучени во овој проект. Истражувачкиот тим ќе учествува во реализирањето на задачите предвидени со планот за работа во овој проект.

INHERIT е финансиран од истражувачката програма на ЕУ „Хоризонт 2020“ преку грантот број 667364. Проектните активности формално започнаа во Јануари 2016 и ќе  имаат траење до декември 2019. Повеќе за проектот на www.inherit.eu