СЗО / Европа организираше работилница од 6-8 јуни 2016 година, продолжувајќи со своите напори за поддршка на процесот на градење на капацитети за подготвеност за кризи и одговор, и имплементација на Меѓународниот здравствен правилник (2005) (МЗП (2005) во Република Македонија, со 30 учесници, меѓу кои здравствени специјалисти по хигиена, социјална медицина и епидемиологија,  од Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје, како и претставници на Клиниката за инфективни болести, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за здравство, Фондот за население на Обединетите нации и Канцеларијата на СЗО