Репрезентативноста на јавно-здравствениот сегмент во државата преку активностите на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија и 10-те регионални центри за јавно здравје, сигнификантна е на осмислениот и реализиран квантум на експертски мислења, извидувања и контроли, аналитички иследувања и процена на ризик, во креирање на посебностите од терен како индивидуална слика, сé до нивно збирно анализирање како општа слика.

00 +

00 +

00 +

00 +

Image
Image

HEALTH MAP OF REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2021, 1 PART

Image
Image

HEALTH MAP OF REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2020, 1 PART

Image
Image

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА - PART 1, 2019

Image
Image

PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN OF THE HEALTH CARE SYSTEM WHEN COPING WITH EMERGENCIES, CRISES AND DISASTERS)