Оддел за здравствена промоција и следење на болести

 

Mерки и активности во надлежност на Оддел за здравствена промоција и следење на болести

 1. Планира, координира, реализира и евалуира активности за промоција на здравје и превенција на болести,
 2. ја следи здравствената состојба на населението, системот, на организација и финансирање на здравствената заштита,
 3. учествува во изготвување и спроведување на посебни програми од здравствената дејност,
 4. предлага мерки за решавање на здравствените потреби на населението,
 5. утврдува приоритети за задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на населението,
 6. врши стручна експертиза за креирање на јавно-здравствената политика базирана на докази
 7. учествува во изготвување национални закони од областа на здравството, национални и интернационални стратегии, акциски планови, стандарди и нормативи, јавно-здравствени превентивни програми, национални и интернационални индикатори за мониторинг и евалуација на здравствената состојба и здравствената заштита на ранливи групи од населението,
 8. спроведува публицистичка дејност преку изработка на публикации и здраствено-воспитни средства (брошури, плакати, летоци и др.),
 9. спроведува научно –истражувачки проекти од областа на здравството,
 10. соработува со меѓународни и национални институции од земјата и странство,
 11. спроведува наставна и едукативна дејност од областа на социјална медицина и јавно здравје,
 12. обезбедува стручно-методолошка помош на здравствените организации, од областа на социјалната медицина, здравственото воспитание и економиката во здравството.

Контакт информации:

Контакт лицеПроф. д-р Елена Ќосевска, специјалист по социјална медицина со организација на здравствена дејност, раководител на Оддел

Контакт телефон: +389 70 392 676 / 02 312 50 44 лок. 31

Електронска поштаkosevska@yahoo.com / e.kosevska@iph.mk