Сектор за административни работи и логистика

 

Mерки и активности во надлежност на Сектор за административни работи и логистика

 1. ги припрема и правно оформува и разработува нацртите на сите интерни општи актина Институтот;
 2. разработува и правно ги оформува сите одлуки, решенија и заклучоци на органите на управување на Институтот;
 3. ги следи и спроведува законските прописи од општо значење и дава правни мислења во поглед на правилната промена на законските и други прописи;
 4. изготвување на внатрешни прописи за заштита на личните податоци и документацијата за техничките и организациони мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци и Усогласување на внатрешните прописи за заштита на личните податоци и со документацијата за технички и организациони мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци со законот и со прописите донесени врз основа на законот за обработката на личните податоци
 5. учество во развој на мерки и донесување одлуки поврзани со обработката на личните податоци;
 6. ги врши сите управни и правни работи во Институтот;
 7. ги извршува сите административни работи во врска со спроведувањето на постапката за утврдување на повредите на работната должност и материјалната одговорност на работниците во Институтот;
 8. ги извршува сите работи кои произлегуваат од работниот однос;
 9. се грижи за остварување на правата на работниците во врска со здравствната заштита и социјалното осигурување;
 10. среднорочно планирање на потребни ресурси и подготовка на годишни планови за вработување согласно утврдени приоритети и политики за вработувањето во универзитетската клиника;
 11. спроведување на постапки за вработување, унапредување и следење на вертикалната и хоризонтална мобилност на вработените;
 12. водење персонална евиденција и управување со личните податоци на вработените;
 13. подготвувка на одлуки, решенија, договори, спогодби поврзани со регулирање на правата и должностите на вработените согласно Законската и подзаконска регулатива и колективен договор
 14. управување со ЕСМЧР
 15. проценка на потреби за обука и стручно усовршување на лиценцирани здравствени работници и нелиценцирани вработени; генерички и специфични тематски единици и изработка на годишна програма за стручно усовршување на административни службеници и даватели на јавни услуги;
 16. спроведување на постапка за оценување на административни службеници и даватели на јавни услуги;
 17. спроведување на истражувања и анализи за задоволство од работа, посветеност на вработените и други аспекти и параметри од управувањето со човечките ресурси кои влијаат врз продуктивноста или се дел од аредитацијата на здравствената установа и менаџмент на квалитет (ИСО, CAF)
 18. ги врши работите од областа на народната одбрана и цивилната заштита согласно законските прописи и општите акти на Институтот од оваа област;
 19. врши утужување на ненаплатени побарувања на Институтот и други судски спорови;
 20. врши технички припреми за седниците на органите на управувањето односно ги извршува сите административни работи за овие органи;
 21. се грижи за наменско користење на работните простории;
 22. ја води архивата на Институтот спрема прописите на канцелариското работење, се грижи за примање, отварање, заведување, распоредување, разведување и испраќање на пошта;
 23. ги регистрира и одлага-архивира и чува актите, односно се грижи за административната архива на Институтот;
 24. се грижи за одржување на чистотата на работните простории на Институтот, за правилно функционирање на телефонската централа, протипожарната служба за обезбедување на зградите и имотот на Институтот, како и грижа за спроведување на куќниот ред во Институтот;
 25. проектирање, инсталирање, одржување и развој на информатичкиот систем;
 26. се вршат и други работи за потребите на Институтот а се поврзани со информатичкиот систем и технологија;
 27. ја организира и ја ускладува со другите работни единици работата во врска со користењето на возилата, превоз на материјали и работници кога службено патуваат со превозните средства на Институтот, односно пресметка и контрола на користењето на превозните средства и потрошеното гориво и масло;
 28. се грижи за одржување и поправка на зградата, помошните згради на Институтот, работните простории, инсталациите, апарати и уредите и останатите основни средства и инвентар во сопствена режиа и преку трети лица;
 29. анализа и изготвување на План за вид и обем на услуги со кој се обезбедува средства од ФЗОМ за функционирање на Институтот;
 30. изготвување на Извештаи на барање на ФЗОМ и Министерството за здравство;
 31. секојдневно водење на благајнички работи и трезор;
 32. преземање и контрола на дневниот промет и уплата на истиот во банка;
 33. контрола на исправноста на фактурите кои се плаќаат преку трезорот на ФЗОМ;
 34. спроведување на сите видови плаќања преку трезорот на ФЗОМ;
 35. вчитување на финансиските планови како и пренамени на истите во трезорот на ФЗОМ;
 36. следење на извршувањето на договорениот надоместок/финансиски план;
 37. подготовка на плата и исплата на истата на вработените;
 38. издавање на потврди за висина на нето плата за потребите на вработените и
 39. врши други работи од областа на платниот промет
 40. работи од областа на сметководството,финансиско и материјално работење;
 41. изготвување на месечни фактури за извршените услуги кон ФЗОМ како и изготвовање на фактури кон сите останати субјекти кои користат услуги од Институтот;
 42. врши евидентирање на побарувањата и нивната наплата како и евидентирање на обврските и нивното плаќање;
 43. водење на евиденција на материјалите и ситниот инвентар и нивното трошење;
 44. следење на остварување на приходите и извршување на трошоците;
 45. составување, примање, ликвидирање и контрола на сметководствените исправи;
 46. изготвување на периодични и завршни сметки;
 47. изготвување на разни финансиски извештаи во зависност од барањата;
 48. врши сметководсвено евидентирање на основните средства на субјектот;
 49. пресметување на амортизација и ревалоризација;
 50. усогласување на средствата и изворите на средства на книговодствената со вистинската состојба;
 51. организира постапка околу годишниот попис на материјали, ситен инвентар и основните средства и сравнување на книговодствената и стварната состојба;
 52. дава стручна помош во изработка на пресметки на приходите и расходите;
 53. следење и примена на законската регулатива од областа на сметководственото, материјалното и финансиското работење;
 54. врши други работи од областа сметководството
 55. координација на подготовката на Планот за јавни набавки кој треба да е усогласен со Финансискиот план одобрен од страна на ФЗОМ;
 56. припрема и изработка на тендерските документации во координација со надлежните лица на оддели и сектори;
 57. подготовка на потребните акти од започнување на постапката и врз основа на извештајот од спроведената постапка согласно Законот за јавни набавки (Одлуки за јавни набавки, одлуки за избор на најповолен понудувач, известувања за избор до економските оператори, изработка на договори за јавни набавки и други потребни документи);
 58. обезбедува помош и координација на Комисијата за јавни набавки;
 59. ажурирање на потребните документи во Електронскиот систем за јавни набавки на Бирото за јавни набавки;
 60. изработка на нарачки и следење на исцрпувањето во согласност со договорите за јавни набавки;
 61. учество во подготвувањето на буџетот; во изготвување на планот за јавни набавки; и грижа за спроведување на планот за набавки;
 62. следење на законските прописи во областа на набавките и е одговорен за правилна примена на истите;
 63. следење на склучувањето на договорите и реализацијата на истите според законот за јавните набавки;
 64. учествува како член во комисијата кај постапките за доделување договор за јавна набавка со проценета вредност над 130.000 евра во денарска противвредност за стоки и услуги и над 5.000.000 евра во денарска противвредност за работи,
 65. ги подготвува потребните акти врз основа на извештајот од спроведена постапка
 66. објавува негативна референца во ЕСЈН,
 67. дава насоки и упатства на договорниот орган во врска со постапување во жалбената постапка во соработка со комисијата,
 68. се грижи за досиејата од спроведени постапки согласно со прописите за канцелариско и архивско работење.

Во Секторот за административни работи и логистика се опфатени и надлежностите од помошно технички карактер кои ги вршат помошно- техничките лица вработени во Институтот:

 1. техничко одржување на опремата;
 2. обезбедување на објектот;
 3. чистење и одржување на хигиена во објектот;
 4. други работи.

Контакт информации:

Контакт лице: Јулијана Томановска – Раководител на Сектор за административни работи и логистика

Контакт телефон: 023125044 лок. 38

Електронска пошта julijana_tomanovska@yahoo.com