Контакт

Контакт информации

 • Адреса: ул.50та Дивизија бр.6 1000 Скопје
  Република Северна Македонија
 • Е-пошта: info@iph.mk
 • Телефон: +389 (0)2 3125 044 (централа)
 • Факс: +389 (0)2 3 223 354
 • Телефони за информации за правни и физички лица:02/3125 044
 • Директор: Проф. д-р Шабан Мемети – локал 01 shmemeti@iph.mk
  Технички секретар - локал 02
 • Трезорска сметка – ЈЗУ ИЈЗРСМ – 100000000066005
  Народна банка на РСМ
  Сметка на Буџетски корисник: 6602500053-531-56
  Приходна шифра: 723819
  ЕДБ:4030982108064

Контакт форма

  Се согласувам ИЈЗ да ги обработува моите лични податоци*.