Единица за радиоекологија, во рамките на Одделение за радијациона заштита

Информации за дејноста што се извршува во Единица за радиоекологија

Одредување на радиоактивност во животна средина преку радиоаналитички методи за квалитативно и квантитативно определување на содржината на радиоактивни елементи во:

  1. почва,
  2. вода,
  3. воздух,
  4. различни видови на храна,
  5. градежни матерејали и суровини за градежни матерејали како и
  6. други примероци од животна средина.

Определувањето се врши преку одредување на вкупната алфа и бета активност, гама спектрометриска анализа со висока резолуција и сцинтилациона метода за алфа и бета емитери.

 

Oдредување на концентрацијата на радиоактивните инертни гасови, Радон (222Rn) и Торон(220 Rn)  во животната средина, живеалишта, училишта, градинки, бањи, рудници и други објекти, преку активна и пасивна метода на мерење како и процена на изложеност во соогласност со важечките законски прописи.

 

Автоматски мониторинг за надворешно гама зрачење и мерење на радиоактивноста во воздухот.

Континуитрано следење преку одредување на aмбитален дозен еквивалент H*(10) кој ни укажува за степенот на радиактивноста во воздухот на делови од територијата на РСМ добиен како резулатат од направени on-line мерења од 8 мониторинг станици.  (линк).

 

Контакт информации

Радиоаналитички методи:

Електронска поштаradioekologija@gmail.com


Концентрација на Радон:

Електронска поштаradonmk@gmail.com


Автоматски мониторинг на надворешно гама зрачење:

Контакт лице: Дејан Даниловски - Сиситем администратор

Електронска поштаgdrstations@gmail.com