Одделение за здравствена безбедност на храната

Одделение за здравствена безбедност на храната, во рамките на Оддел за здравствена екологија

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за здравствена безбедност на храната

Одделението за здравствена безбедност на храна,  врши оценка на безбедноста на прехранбените призводи пред да се пуштат во промет или за контрола на производниот процес. Оценката се врши врз основа на анализите извршени во акредитираните лаборатории на Институтот, во согласност со Законот за безбедност на храна (службен весник на РСМ бр.157/2010, како и негови измени) и подзаконски акти кои произлегуваат од Законот.

Врз основа на податоците од извршените испитувања на прехранбените производи во Институтот за јавно здравје и другите овластени институции се изготвува Годишен извештај со оценка за состојбата со безбедноста на храната.

 

Mерки и активности во надлежност на Одделение за здравствена безбедност на храната

Во одделението за безбедност на храна се изведуваат следниве активности:

  1. Проценка на здравствениот ризик од микробиолошки, хемиски или физички контаминенти во храната;
  2. Проценка на хемиската контаминација на храна од домашното земјоделско производство, набавена од пазарите, во однос на резидуи на пестициди, тешки метали и нитрати.
  3. Проценка на просечниот дневен алиментарен внес на микотоксини и на тешки метали кај населението.
  4. Одредување на нутритивната (хранлива) вредност на прехранбените производи врз основа на лабораториски анализи и со користење на таблици за нутритивен состав.
  5. Курсеви за основни знаења за безбедност на храната и заштита на животната средина наменети за операторите со храна, согласно Правилникот за начинот на проверка на знаењето и издавањето на потврди за стекнати основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина (Службен весник на РСМ бр.118/2015). За таа цел припремен и отпечатен е Прирачник за  основни знаења за безбедност на храната и заштита на животната средина, кој го добива секој слушател на курсот. Овој курс е наменет за сите лица кои во рамките на својата професија доаѓаат во контакт со храната.

Контакт информации

Контакт лице: Проф. д-р Гордана Ристовска, специјалист по хигиена – Раководител на Одделение за здравствена безбедност на храна

Контакт телефон: +389 70 265 774 / 02 3125 044 лок.22

Електронска пошта:  ristovskagordana@gmail.com ; g.ristovska@iph.mk

Работно време: Секој работен ден: од 07:30 до 15:30


М-р д-р Анета Костова,  спец. по хигиена и здравствена екологија

Контакт телефон:  02 3125 044 лок.119

Електронска поштаkostovaaneta@ymail.com

Работно време<: Секој работен ден: од 07:30 до 15:30