Одделение за комерцијални работи и наплата на побарувања

Одделение за комерцијални работи и наплата на побарувања, во рамките на Сектор за административни работи и логистика

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за комерцијални работи и наплата на побарувања

Во рамките на секторот за административни работи припаѓа и одделението за комерцијални работи и наплата на побарувања кој се бави со следниве дејности:

 1. Врши утужување на ненаплатени побарувања на Институтот и други спорови
 2. Анализа и изготвување на План за вид и обем на услуги со кои се обезбедуваат сопствени средства за функционирање на Институтот
 3. Контрола на дневните уплати од побарувањата на Институтот
 4. Контрола и исправност на фактурите кои си праќаат на странките за наплата
 5. Следење на извршувањето на наплатата на побарувањата
 6. Испраќање на опомени пред период на утужување
 7. Евидентирање на побарувањата и нивна наплата
 8. Следење на остварување на приходите од наплата на побарувања
 9. Составување, ликвидирање и испраќање на фактурите
 10. Изготвување на финансиски извештаи на барање на менаџер и Управен одбор
 11. Сметководствено евидентирање на побарувањата ( фактутирање и наплата)
 12. Следење и примена на законска регулатива од областа комерцијално работење и наплата на побарувања
 13. Врши други работи од својата област

 

Контакт информации

Контакт лице: Дипл.Есс.Билјана Кардашевска, раководител на Одделението

Контакт телефон: 02 3125 044 лок. 40

Електронска пошта b.kardashevska@gmail.com