НАССР обуки

Обуки за основните принципи за примена на системот HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) или Анализа на опасности и критични контролни точки се одржуваат на барање на операторите со храна.

За таа цел подготвен е прирачник кој секој учесник на обуката ќе го добие и може понатаму да го користи во својата работа. Секој учесник ќе добие сертификат за учество како доказ за извршена екстерна обука.