Обуки за безбедност на храната, правила за добра хигенска пракса и за заштита на животната средина

  • Дома
  • Услуги
  • Обуки
  • Обуки за безбедност на храната, правила за добра хигенска пракса и за заштита на животната средина

Курсеви за основни знаења за безбедност на храната и заштита на животната средина наменети за операторите со храна, согласно Правилникот за начинот на проверка на знаењето и издавањето на потврди за стекнати основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина (Службен весник на РСМ бр.118/2015). За таа цел припремен и отпечатен е Прирачник за  основни знаења за безбедност на храната и заштита на животната средина, кој го добива секој слушател на курсот. Овој курс е наменет за сите лица кои во рамките на својата професија доаѓаат во контакт со храната.