Njësia e kontrollit dhe parandalimit të lëndimeve dhe dhunës,

Njësia e kontrollit dhe parandalimit të lëndimeve dhe dhunës, , në kuadër të Departamenti i statistikës shëndetësore dhe i publicistikës

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e kontrollit dhe parandalimit të lëndimeve dhe dhunës,

 1. e ndjek dhe studion gjendjen me lëndimet dhe dhunën në nivel lokal, kombëtar, rajonal dhe global;
 2. i ndjek dhe i studion faktorët e rrezikut që ndikojnë në paraqitjen e lëndimeve dhe dhunës;
 3. mirëmban regjistrat për lëndimet në pajtim me legjislacionin ekzistues dhe standardet e BE-së;
 4. merr pjesë në dizajnimin e sistemit informativ kombëtar për mbikëqyrjen e lëndimeve, në pajtim me rekomandimet e OBSH-së;
 5. përgatit raporte, analiza dhe mendime ekspertësh për sigurinë, gjegjësisht gjendjen me lëndimet dhe dhunën;
 6. përgatit programe kombëtare për kontroll dhe parandalim të lëndimeve dhe dhunës;
 7. merr pjesë në përgatitjen e strategjisë kombëtare dhe planit aksionar për kontroll dhe parandalim të lëndimeve dhe dhunës;
 8. propozon masa adekuate për organizimin e shërbimit shëndetësor për kontroll dhe parandalim të lëndimeve: përkujdesje para-spitalore, transport të të lënduarit, përkujdesje spitalore, si dhe trajtim dhe rehabilitim të të lënduarit;
 9. bën analizë të aspekteve sociale-mjekësore të lëndimeve dhe dhunës, si dhe analiza ekonomike të disa programeve të caktuara intervente për kontroll dhe parandalim të lëndimeve dhe dhunës;
 10. kryen aktivitete shëndetësore edukative dhe aktivitete të tjera për promovimin e sigurisë në komunitet;
 11. përgatit materiale edukative dhe promovuese për sigurinë e të gjitha strukturave, në të gjitha mjediset dhe nga të gjitha lëndimet, për publikun e gjerë dhe për mediat;

 

Informacion për kontakt

Telefoni: 02 312 50 44 lok. 37

E-mail j.trpkovska@iph.mk / j.tahiri@iph.mk

Orari i punës: Çdo ditë pune nga ora 07:30 deri më 15:30