Bashkëpunime

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

BASHKËPUNIM ME INSTITUCIONE

 1. Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës
 2. Agjencia për të Drejtën e Qasjes së Lirë në Informata me Karakter Publik
 3. Drejtoria e Shëndetësisë Elektronike
 4. Enti Shtetëror i Statistikave
 5. Eurostat
 6. Qendrat rajonale të Shëndetit Publik
 7. Shtëpitë e pleqve
 8. Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor
 9. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
 10. Institucione shëndetësore publike dhe private
 11. Agjencia e Barnave e R. së Maqedonisë së Veriut (MALMED)
 12. Prodhuesit e produkteve farmaceutike
 13. Prodhuesit e kanabisit mjekësor
 14. Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (parashtron kërkesa për vërtetimin e rregullshmërisë shëndetësore të mostrave të dorëzuara)
 15. Prodhuesit e produkteve kozmetike dhe gjësendeve për përdorim në amvisëri nga R. e Maqedonisë së Veriut
 16. Përfaqësues të prodhuesve të produkteve kozmetike

Ministri dhe agjenci kombëtare: shëndetësia, puna dhe politika sociale, arsimi dhe shkenca, mjedisi jetësor dhe planifikimi hapësinor, Agjencia e Ushqimit, Drejtoria e Sigurisë nga Rrezatimi si dhe bashkëpunim ad-hoc me ministritë dhe agjencitë e tjera;

INSTITUCIONE ME TË CILAT BASHKËPUNOJMË NË RRAFSH NDËRKOMBËTAR

 1. WHO
 2. ECDC
 3. CDC
 4. SECID
 5. MediLabSecure
 6. Robert Koch Institut

Agjenci të KB që merren me shëndetin: WHO, UNICEF; UNDP; UNFPA, si dhe bashkëpunim ad-hoc me agjenci të tjera.

Infrastruktura e BE-së, veçanërisht në pjesën e mbrojtjes së konsumatorëve dhe shëndetit publik, sigurisë së ushqimit, politikës veterinare dhe fitosanitare, si dhe mjedisit jetësor dhe ndryshimeve klimatike.

Коmpani që bëjnë prodhimin e ushqimit dhe pijeve

Kompani për prodhimin dhe tregëtimin e frutave dhe perimeve

Image
Image