Njësia e promovimit të shëndetit dhe e menaxhimit në shëndetësi

Njësia e promovimit të shëndetit dhe e menaxhimit në shëndetësi, në kuadër të Departamenti i promovimit të shëndetit dhe i ndjekjes së sëmundjeve

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e promovimit të shëndetit dhe e menaxhimit në shëndetësi

 1. zbaton veprimtari edukativo-shëndetësore nëpërmjet përpilimit të programeve specifike kombëtare dhe globale për edukim shëndetësor;
 2. organizon dhe zbaton fushata promovuese shëndetësore, punëtori edukative, tribuna dhe manifestime të tjera;
 3. ndjek realizimin e tyre dhe bën vlerësimin e rezultateve;
 4. bashkëpunon me institucione ndërkombëtare për realizimin e aktiviteteve në lidhje me promovimin e shëndetit;
 5. mundëson asistencë profesionale-metodologjike atje ku ka nevojë për një gjë të tillë;
 6. merr pjesë në veprimtarinë edukative dhe edukimin e kuadrove shëndetësore të të gjitha profileve, nga fusha e edukimit shëndetësor;
 7. bashkëpunon ngushtë me mjetet për informim të publikut, organizatat humanitare, shoqatat dhe asociacionet nga vendi dhe bota;
 8. realizon veprimtari publicistike duke përgatitur publikime dhe materiale shëndetësore edukative (udhëzues, pamfleta, etj.);
 9. zbaton projekte shkencore hulumtuese nga fusha e shëndetësisë;
 10. përcjell dhe analizon sistemin e financimit të veprimtarisë shëndetësore dhe propozon masa për përmirësimin e tij;
 11. bën analizë të gjendjes materiale-financiare në shëndetësi (Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe organizatave shëndetësore);
 12. bën analizë të shpenzimeve për mbrojtje shëndetësore në sektorin publik dhe atë privat, sipas veprimtarive;
 13. ndjek dhe analizon koston e disa shërbimeve të veçanta shëndetësore të përcaktuara me pakon themelore të shërbimeve;
 14. i përcjell dhe analizon indikatorët shëndetësorë për shpenzimet në shëndetësi;
 15. bën vlerësimin e aktivitetit funksional dhe shfrytëzimit të shërbimit shëndetësor;
 16. zgjedh, përgatit dhe analizon indikatorë demografik dhe indikator të tjerë për vlerësimin e nevojave dhe kërkesave të popullatës për lloje të caktuara të mbrojtjes shëndetësore (sipas grupeve të definuara të popullatës);
 17. merr pjesë në avancimin e metodologjisë dhe përzgjedhjes së të dhënave për analizë ekonomike të mbrojtjes shëndetësore të popullatës;
 18. merr pjesë në përgatitjen dhe realizimin e projekteve shkencore dhe profesionale nga fusha e organizimit, ekonomikës dhe informatikës në shëndetësi;
 19. siguron asistencë profesionale-metodologjike për organizatat shëndetësore nga fusha e mjekësisë sociale dhe ekonomikës në shëndetësi;
 20. realizon avancim edukativ dhe profesional të kuadrove mjekësore dhe kuadrove të tjerë të profileve të ndryshme, nga fusha e ekonomikës në shëndetësi.

 

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Prim. d-r. Vesna Stambolieva, specialiste e mjekësisë sociale me organizim të veprimtarisë shëndetësore, udhëheqëse e Njësisë

Telefoni: +389 70 359 765 / 02 312 50 44 lok.29

E-mail stambolievavesna@yahoo.com / v.stambolieva@iph.mk