Njësia e punëve komerciale dhe e arkëtimit të borxheve

Njësia e punëve komerciale dhe e arkëtimit të borxheve, në kuadër të Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e punëve komerciale dhe e arkëtimit të borxheve

Në kuadër të Sektorit të punëve administrative dhe të logjistikës bën pjesë edhe Njësia e punëve komerciale dhe e arkëtimit të borxheve e cila merret me këto aktivitete:

 1. Bën padi të kërkesave të paarkëtuara të Institutit dhe konteste të tjera;
 2. Bën analizë dhe përgatitje të Planit për llojin dhe vëllimin e shërbimeve me të cilat sigurohen mjete vetanake për funksionim të Institutit;
 3. Bën kontroll të arkëtimit ditor të kërkesave të Institutit;
 4. Bën kontroll dhe rregullshmëri të faturave që dërgohen te palët për pagesë;
 5. Bën ndjekjen e realizimit të arkëtimit të kërkesave;
 6. Bën shpërndarjen e vërejtjeve para periudhës së padive;
 7. Bën evidentimin e kërkesave dhe arkëtimin e tyre;
 8. Bën ndjekjen e realizimit të të hyrave nga arketimi i kërkesave;
 9. Bën përpilimin, likuidimin dhe dërgimin e faturave;
 10. Për përgatitjen e raporteve financiare me kërkesë të menaxherit dhe Këshillit Drejtues;
 11. Bën evidentimin kontabilist të kërkesave (faturim dhe arkëtim);
 12. Bën ndjekjen dhe zbatimin e rregullativës ligjore nga fusha e punës komerciale dhe arkëtimit të kërkesave;
 13. Bën punë të tjera nga fusha e vet.

 

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Epp. dipl. Biljana Kardashevska, udhëheqëse e Njësisë

Telefoni: 02 3125 044 lok. 40

E-mail b.kardashevska@gmail.com