, në kuadër të Departamenti i epidemiologjisë së sëmundjeve ngjitëse

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të

Informacion për kontakt