Seksioni i radioekologjisë, në kuadër të Njësia e mbrojtjes nga rrezatimi

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Seksioni i radioekologjisë

Përcaktimi i radioaktivitetit në mjedisin jetësor me ndihmën e metodave për përcaktim kuantitativ dhe kualitativ të përmbajtjes së elementeve radioaktivë në:

  1. tokë,
  2. ujë,
  3. ajër,
  4. lloje të ndryshme të ushqimit,
  5. materiale të ndryshme ndërtimore dhe lëndë të para ndërtimore, dhe
  6. mostra të tjera nga mjedisi jetësor.

Përcaktimi bëhet përmes përcaktimit të aktivitetit të përgjithshëm alfa dhe beta, analizës spektrometrike gama me rezolucion të lartë dhe metodës e scintilimit për emetuesit alfa dhe beta.

 

Përcaktimi i përqendrimit të gazrave intertë radioaktiv, Radon (222Rn) dhe Тoron(220 Rn)  në mjedisin jetësor, banesa, shkolla, kopshte, banja, miniera dhe objekte të tjera, nëpërmjet metodës aktive dhe pasive të matjes si dhe vlerësimi i ekspozimit në përputhje me rregulloret ligjore në fuqi.

 

Monitorim i automatizuar i rrezatimit të jashtëm gama dhe matje e radioaktivitetit në ajër.

Monitorim i vazhdueshëm përmes përcaktimit të ekuivalentit të dozës ambientale H*(10) që na tregon nivelin e radioaktivitetit në ajër në pjesë të territorit të RMV-së të fituar si rezultat të matjeve online të bëra nga 8 stacione të monitorimit.  (link).

 

Informacion për kontakt

Monitorimi i automatizuar i rrezatimit të jashtëm gama:

Personi për kontakt: Dejan Danillovski – Administrator i sistemit

02 3125 044 lok.52

 

E-mailgdrstations@gmail.com


Metoda radioanalitike:

E-mailradioekologija@gmail.com


Përqendrimi i Radonit:

E-mailradonmk@gmail.com