Seksioni i kalibrimit, në kuadër të Njësia e mbrojtjes nga rrezatimi

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Seksioni i kalibrimit

Kalibrim dhe përcaktimi i përgjigjes energjetike të llojeve të ndryshme të instrumenteve aktive dhe pasive, radiometrave, për rrezatimin X dhe gama që përdoren në mbrojtjen nga rrezatimi.

Radiometra portativë për monitorim mjedisor me tregues analog ose digjital si dhe dozimetra për monitorim individual, aktiv dhe pasiv (Film, TL, OSL, etj.).

Mendim profesional mbi përshtatshmërinë e radiometrit/dozimetrit dhe udhëzime se si ta përdorni atë në varësi të aktivitetit dhe qëllimit të përdorimit.

 

Informacion për kontakt