Mjekësia e punës

Lista e aktiviteteve, kontrolleve dhe analizave që kryhen në Institutin e Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e që kanë të bëjnë me sigurimin e një mbrojtje shëndetësore preventive gjithëpërfshirëse të punonjësve:

 1. Kontrolle preventive të punonjësve (kontrolle sistematike dhe periodike) me përmbajtje të plotë të përcaktuar me Direktivën për llojin, mënyrën dhe vëllimin e kontrolleve shëndetësore të punonjësve (G. Zyrtare e RM-së, nr.60/2013).
 2. Përcaktimi i metaleve në mjedisin e punës dhe materiale biologjike (gjak, serum, urinë) të personave të ekspozuar ndaj tyre në vendin e punës:
  1. alumin,
  2. arsen,
  3. selen,
  4. merkur,
  5. kadmium,
  6. mangan,
  7. nikel,
  8. plumb,
  9. krom,
  10. zink,
  11. bakër,
  12. kobalt,
  13. magnez.
 3. Përcaktimi i komponimeve organike në mjedisin e punës dhe materiale biologjike (gjak, serum, urinë) të personave të ekspozuar ndaj tyre në vendin e punës:
  1. hidrokarbure alifatike dhe aliciklike,
  2. hidrokarbure ciklike,
  3. komponime amino dhe nitro të hidrokarbureve ciklike,
  4. derivate halogjene të hidrokarbureve alifatike dhe ciklike,
  5. alkoole, estere, etere, aldehide dhe ketone,
  6. pesticide,
  7. monomerë të klorurit të vinilit,
  8. disa rrëshira artificiale dhe
  9. masa plastike.
 4. Përcaktimi i biomarkerëve specifik të ekspozimit dhe/ose sëmundjeve gjatë kontaktit me agjensë biologjik:
  1. ekspozim ndaj virusëve të hepatitit B dhe/ose C
  2. ekspozim ndaj virusit të HIV
  3. biomarkerë specifik për kontakt me:
   1. antraksin,
   2. amebiazën,
   3. brucelozën,
   4. leptospirozën,
   5. sëmundjen Legjionare,
   6. sëmundjen Lajm,
   7. Infeksionet arbovirale – ethe hemoragjike virale,
   8. tetanozin,
   9. toksoplazmozën,
   10. tuberkulozën,
   11. histoplazmozën,
   12. ethet Q (Q-fever),
   13. gripin pandemik.
  4. Ekzaminime biokimike standarde dhe ekzaminime të tjera
   1. glykoza në gjak,
   2. HBA1,
   3. kolesteroli,
   4. kolesteroli HDL,
   5. kolesteroli LDL,
   6. trigliceride,
   7. proteina,
   8. albumina,
   9. mikroglobulin a dhe b,
   10. imunoglobulina,
   11. lipoproteina,
   12. apolipoproteina,
   13. urea,
   14. kreatinina,
   15. acidi urik,
   16. bilirubina (e përgjitshme dhe direkte),
   17. fosfataza acidike,
   18. fosfataza alkaline,
   19. alfamilaza,
   20. kreatinkinaza,
   21. gama GT (GTT),
   22. GOT,
   23. lipaza,
   24. amilaza pankreatike,
   25. kalciumi,
   26. magneziumi,
   27. fosfori,
   28. antistreptolizina,
   29. komplementi C3 dhe C4,
   30. CRP,
   31. feritina,
   32. transferina,
   33. reuma faktori,
   34. marker për inflamacion reumatik,
    1. PSA dhe FPSA
   35. hormone (TSH, Т3 dhe Т4),
   36. tumor markerë,
    1. СЕА
    2. СЕА – 19,9 GIMA, 125 OMMA, 15.3 BRAMA
   37. urinë (sheqer, proteina, bilirubinë, urobilinogen, sediment)
  1. matje e intensitetit të rrezatimit jonizues në mjedisin e punës,
  2. përcaktimi i dozës së apsorbuar të rrezatimit jonizues tek personat e ekspozuar në vendin e punës (dozimetri individuale/personale TLD).